Mer innehåll

Definitioner

Här hittar du Bilprovningens definitioner som vi refererar till i våra finansiella rapporter.

Bruttomarginal

Rörelseresultat före avskrivningar i procent av nettoomsättning.

Nettoskuldsättningsgrad

Netto räntebärande skulder dividerat med eget kapital inklusive minoritetsintresse. Negativ nettoskuldsättningsgrad innebär att kortfristiga placeringar överstiger räntebärande skulder.

Netto räntebärande skulder

Räntebärande skulder minus räntebärande tillgångar.

Omsättning per anställd

Nettoomsättning dividerat med medeltalet anställda omräknat till heltider.

Räntabilitet på eget kapital

Årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital.

Räntabilitet på sysselsatt kapital

Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i förhållande till
genomsnittligt sysselsatt kapital.

Räntetäckningsgrad

Resultat efter finansiella poster med tillägg för räntekostnader och liknande
poster dividerat med räntekostnader och liknande poster.

Rörelsemarginal

Rörelseresultat i procent av nettoomsättning.

Soliditet

Eget kapital inklusive minoritet dividerat med balansomslutning.

Sysselsatt kapital

Balansomslutning minus icke räntebärande skulder och avsättningar.

Vinstmarginal

Resultat efter finansiella poster i procent av nettoomsättning.