Mer innehåll

Innehåll på besiktningsprotokollet

Protokollet visar resultatet efter besiktningen – godkänt, underkänt med eller utan krav på efterkontroll, körförbud eller om fordonet har fått krav på en annan slags besiktning. Här hittar du information om vad de olika resultaten innebär för ditt fordon. Du kan även följa vår protokollsguide här.

Har du specifika frågor om ett besiktningsprotokoll rekommenderar vi dig att i första hand kontakta den besiktningsstation som utförde kontrollen.

På Mina sidor har du tillgång till dina besiktningsprotokoll digitalt.

Om kontrollbesiktning

Fordonets skick, skötsel och bruk är enligt lag alltid ägarens ansvar. Kontrollbesiktningen görs enligt Transportstyrelsens föreskrifter. Under kontrollen får fordonet hanteras på olika sätt för att kontrollera att det uppfyller gällande minimikrav från trafiksäkerhets- och miljösynpunkt. Kontrollen är generell och utformad för att försämringar orsakade av ålder och användning ska kunna upptäckas innan de medför fara i trafik.

En godkänd kontrollbesiktning innebär inte att fordonet i alla avseenden är i fullgott eller föreskrivet skick. Om du är tveksam till besiktningsresultatet kan det på din begäran omprövas i direkt anslutning till besiktningen. Protokollet är inte avsett som underlag för värdering av fordonets skick och kondition vid till exempel köp eller försäljning.

Fordonet har underkänts med krav på efterkontroll

Om ditt fordon har anmärkningar som kräver ny besiktning innebär det att anmärkningarna är av sådan karaktär att fordonet måste genomgå ny besiktning för att visa att felen åtgärdats. Fordon med brister/fel får inte användas i trafiken, därför bör du åtgärda felen snarast och därefter låta oss göra en efterkontroll.

En efterkontroll är en ny kontrollbesiktning som är begränsad till tidigare anmärkningar och kan utföras hos valfritt besiktningsföretag. Du kan även låta en ackrediterad verkstad reparera felet och intyga åtgärden.

Kontrollen måste ske senast det datum som angivits i rutan för besiktningsresultatet på besiktningsprotokollet. Om man inte har utfört kontroll senast det datumet får fordonet automatiskt körförbud.

Fordonet har underkänts utan krav på efterkontroll

Om ditt fordon fått anmärkningar som inte kräver efterkontroll innebär det att du inte behöver åka tillbaka till besiktningen för efterkontroll, men att felen ska åtgärdas innan fordonet får användas i trafiken. Skulle felen kvarstå vid nästa ordinarie kontrollbesiktning underkänns fordonet med krav på efterkontroll.

Om felen kvarstår vid en eventuell poliskontroll, riskeras böter och fordonet kommer behöva återkomma för ny kontrollbesiktning. Fel som kvarstår vid nästa ordinarie kontrollbesiktning ger underkänt med krav på efterkontroll.

Fordonet har belagts med körförbud

Om ditt fordon fått körförbud innebär det att fordonet inte får köras eller bogseras utan kan endast flyttas med hjälp av bärgningsbil. Observera att det inte gäller släp-/husvagn om körförbudet avser bromssystemet, som då får bogseras olastad i max 30 km/h till verkstad.

Om fordonet får körförbud gäller detta tills dess att en ny besiktning utförts. Efter reparation får fordonet endast köras kortast, lämpliga väg till en besiktningsstation. Körförbud kan överklagas hos Transportstyrelsen.

Föreläggande om registreringsbesiktning

Om ditt fordon har ändrats jämfört med tidigare godkänt utförande eller inte kunnat identifieras föreläggs fordonet om registreringsbesiktning. Registreringsbesiktning görs för att fastställa fordonets tekniska identitet, kontrollera att det uppfyller föreskrivna krav i fråga om beskaffenhet och utrustning, samt fastställa de uppgifter som ska föras in i vägtrafikregistret.

Registreringsbesiktningen måste ske inom en månad, i annat fall inträder körförbud.

Underkännande vid efterkontroll

Statusmässigt är en efterkontroll en kontrollbesiktning. Vid en efterkontroll får kontrollen begränsas till de tidigare anmärkningarna. Om man upptäcker nya allvarliga fel som tillkommit sedan föregående besiktning, eller följdfel från reparation, underkänns fordonet på nytt med krav på efterkontroll.

Bra att veta – notering

Ibland finns en sk notering på protokollet, ”bra att veta”. Det är en notering om blivande fel eller felkod från vår elektroniska miljökontroll som inte är så omfattande att fordonet ska underkännas, men som är bra att känna till.

Det kan förekomma noteringar om man behövt göra en alternativ kontroll, t ex då fordonets konstruktion eller utförande inte gör det möjligt att utföra kontrollen. Rådgör gärna med stationen som utfört kontrollen av ditt fordon om du har frågor.

Om registreringsbesiktning

En registreringsbesiktning görs när man importerat ett fordon eller gjort en förändring på ett redan registrerat fordon. Registreringsbesiktningens omfattning regleras i Fordonslagen 2002:574 och görs för att fastställa fordonets tekniska identitet, kontrollera att det uppfyller föreskrivna krav i fråga om beskaffenhet och utrustning, samt fastställa de uppgifter som ska föras in i vägtrafikregistret. En registreringsbesiktning kan inte tillgodoräknas som kontrollbesiktning.

Oregistrerade fordon som genomgått ursprungskontroll

En ursprungskontroll görs med stöd av de handlingar som bifogas i ansökan till Transportstyrelsen, men vid en registreringsbesiktning kontrolleras fordonet fysiskt. Det betyder att ett godkännande vid ursprungskontroll inte garanterar att fordonet kommer att godkännas vid registreringsbesiktning eller provning för enskilt godkännande.

Ett importerat fordon, som även behöver genomgå kontrollbesiktning, kan endast kontrollbesiktas efter att registreringsbesiktningen är godkänd och fordonet tilldelats ett permanent svenskt registreringsbevis. Ett importerat fordon som har godkänts vid en trafiksäkerhetsprovning i ett EU-/EES-land kan tillgodoräkna sig den under förutsättning att den utförts i enlighet med Europaparlamentets direktiv 2014/45/EU. Mot en avgift kan vi registrera en godkänd trafiksäkerhetsprovning i samband med att fordonet godkänns vid registreringsbesiktning.

Registreringsskyltar för importerade fordon beställs normalt i samband med att registreringsbesiktningen godkänns. Vanligtvis tar det ett par dagar för skyltarna att tillverkas och skickas. Alla registreringsskyltar skickas hem till fordonsägarens svenska folkbokföringsadress. Det är Transportstyrelsen som ansvarar för det. För att bruka fordonet i trafik måste du, efter godkänd besiktning, begära att det ställs på, liksom, om det krävs, se till att det finns en giltig trafikförsäkring. Fordonet kan ställas på via Transportstyrelsens e-tjänst, mobilapp, servicetelefon eller skriftligt på registreringsbeviset. När fordonet är påställt skickas en faktura för fordonsskatt.

Rätt att överklaga

Resultat av en registreringsbesiktning kan överklagas hos Transportstyrelsen, Box 267, 781 23 Borlänge. Överklagande bör ske utan dröjsmål. Resultat av en kontrollbesiktning kan endast överklagas om fordonet belagts med körförbud.


Besiktningstekniker fyller i protokoll.