Mer innehåll

Minimal klimatpåverkan

Bilprovningen har satt upp tuffa mål för energiförbrukning och utsläpp från den egna verksamheten och Bilprovningens stationer har minskat sin klimatpåverkan med över 75 procent sedan 2006. Här kan du läsa om flera åtgärder inom företaget som gör att vi ligger i linje med målen.

Ecodrivning av våra fastigheter

En av våra viktigaste uppgifter när det gäller miljön är att minska stationernas energiförbrukning. Ständiga projekt pågår för att nå en energioptimering.

Olika projekt har genomförts och pågår för att förbättra Bilprovningens energieffektivitet.

2011 genomfördes till exempel ett projekt för att optimera ventilationsflödena på våra stationer. Projektet visar att energiförbrukningen i genomsnitt minskade med 7 procent jämfört med året innan, vilket är markant bättre än Bilprovningens genomsnittliga minskning om 4 procent.

2018 initierades ett nytt koncept med ett nära samarbete mellan fastighetsägare, externa energiexperter och Bilprovningen. Målsättningen är att identifiera förbättringsområden och i olika projekt testa lösningar på utvalda stationer för att sedan implementera i större skala när det finns förutsättningar.

Grönare energikällor

Bilprovningen använder endast el från vind eller vattenkraft, vilket innebär att företaget har en relativt liten klimatpåverkan från elanvändning. Nästan samtliga stationer använder numera fjärrvärme.

Färre resor

Bilprovningen arbetar för att minska klimatpåverkan från tjänsteresor, bland annat genom strikta miljökrav i riktlinjerna för resor och genom att satsa på resfria möten. Sedan tidigt 2000-tal har Bilprovningen satsat på distansutbildningar, resefria möten och distansarbete. Verktyg och arbetssätt har fortsatt att utvecklas och när coronapandemin bröt ut fanns ett väl etablerat arbetssätt inom i stort sett alla områden utom det renodlade besiktningsarbetet.

Fler miljöbilar

År 2000 skaffade Bilprovningen Sveriges första Toyota Prius elhybrid som tjänstefordon! Andelen miljöbilar i Bilprovningens flotta av tjänste- och företagsbilar har fortsatt att öka och redan 2011 uppfyllde 88 procent av bilarna kriterierna för miljöbil. Bilprovningen försöker även säkerställa en ökad användning av miljöbilar när det gäller hyrbilar genom styrning av riktlinjerna för resor i tjänst och rutiner för bokning av hyrbilar.

Klimatkompenserad verksamhet

Under 2008 började Bilprovningen klimatkompensera i liten skala för flygresor. Numera omfattas hela verksamhetens klimatpåverkan, även kundernas resor till och från stationerna.

Klimatkompensationen går till olika projekt. Något år har vi valt ett koldioxidminskningsprojekt i Indien som godkänts av FN och ett annat år ett projekt i Afrika för minskning av utsläpp genom mer energieffektiva spisar. 2019 och 2020 valdes vindkraftprojektet Kayaduza Wind Power Plant.

Projektens inriktning har växlat men alltid gjorts genom "Gold Standard" eller FN-godkända projekt som syftar till varaktiga utsläppsminskningar.

Kontrollerad vattenkvalitet

Bilprovningen tar regelbundet vattenprover på ett representativt urval av stationer för att mäta kvaliteten på det avloppsvatten som lämnar stationerna. Proverna omfattar mätningar av kadmium, bly, koppar, zink, nickel, olja och krom och det finns uppsatta riktlinjer för maximala halter av dessa ämnen. För de fåtal stationer som överskrider uppsatta gränsvärden kan problemen ofta åtgärdas genom förbättrade städrutiner.

Bilprovningen för en kontinuerlig dialog med flera kommuner som i likhet med företaget arbetar aktivt med frågor kring vattenkvalitet. Om kommunen har en högre eller lägre kravnivå än Bilprovningens, exempelvis vad gäller vattenkvalitet eller rutiner för tömningsfrekvens för oljeavskiljare, diskuteras orsaken. På så sätt ökar kunskapen och det förebyggande arbetet håller hela tiden en effektiv nivå. Under året har Bilprovningen rationaliserat vissa rutiner och skärpt andra.

Par framför husbil