Mer innehåll

Vårt miljöansvar

Miljökontrollen vid besiktning infördes för 50 år sedan och Bilprovningen jobbar alltjämt för att miljökrav och metoder utvecklas så att fordons miljöpåverkan minskas. Det är ett långsiktigt arbete, både i samverkan med andra aktörer och inom den egna verksamheten.

De fordon vi besiktar

Årligen släpper svenskarna ut cirka sju ton koldioxid per person i atmosfären. Ungefär en tredjedel kommer från transporter via vägnätet och den största delen från personbilar. Vid besiktningen utför Bilprovningen flera viktiga miljökontroller som avslöjar miljörelaterade fel hos personbilar.

Elektronisk miljökontroll

2009 infördes elektronisk miljökontroll, en så kallad omborddiagnoskontroll (OBD), som besiktningsmetod i svensk lagstiftning. Det var ett viktigt miljöframsteg eftersom den tar hänsyn till fordonets bränsle- och emissionsreglering vid normal körning, inte bara vid besiktningstillfället. En elektronisk miljökontroll läser ut de felkoder som påverkar bilens utsläpp och har ditt fordon en felkod måste felet åtgärdas Här kan du läsa mer om vår elektroniska miljökontroll.

Avgasmätning

Utsläppskontroll är ett av många bidrag i kampen för att minska belastningen på miljön. Genom avgasmätning kontrolleras att utsläppen håller sig inom de gränsvärden som Transportstyrelsen fastslagit för biltypen och dess ålder.

Läs mer: Vad har avgaserna för effekt på oss och miljön?

Våra egna utsläpp minskar

Bilprovningen var 2007 en av initiativtagarna till Näringslivets klimatupprop och har antagit den långsiktiga och utmanande visionen om klimatneutralitet, det vill säga att driva verksamheten utan att bidra till den globala uppvärmningen.

Det första delmålet om att minska de egna klimatutsläppen med minst 30 procent fram till 2020. Nästa delmål var att åstadkomma en minskning om 80 procent fram till 2030 - och detta uppnås sannolikt inom de närmaste åren, tack vare investeringar, uppföljningar och en rad satsningar på energieffektivisering.

Ett av få besiktningsbolag som är miljöcertifierat

Det finns bara två aktörer i fordonsbesiktningsbranschen som är miljöcertifierade, varav Bilprovningen är den ena. Bilprovningen är miljöcertifierat enligt ISO 14001 sedan 2006 tack vare ett kontinuerligt arbete med miljöfrågor internt och externt, allt enligt Bilprovningens miljöledningssystem.

Läs mer i års- och hållbarhetsredovisningen om Bilprovningens klimatkompensation, satsning på LED-belysning och mycket annat.

Inspiration för branschen

Ambitionen är att vara ledande inom hållbarhetsområdet och sätta en hög standard som kan bli kännetecknande för hela branschen. Vårt långsiktiga arbete med hållbarhetsfrågorna har resulterat i många framskjutna placeringar i den årliga mätningen Sustainable Brand Index och 2023 rankas vi som bäst i branschen.

Några milstolpar på vår miljöresa

Bilprovningen ligger väl i linje med det långsiktiga klimatmålet om 80 procents minskning av klimatpåverkan, vilket motsvarar en årlig energibesparing om två procent. Det är många insatser som ligger bakom det. Nedan är några viktiga milstolpar.

  • 1970 infördes miljökontroll vid besiktning
  • Sedan 2006 är Bilprovningen miljöcertiferat enligt ISO 14001
  • 2007 var Bilprovningen en av initiativtagarna till Näringslivets klimatupprop och målsättningen om klimatneutralitet antogs.
  • Mellan 2006-2022 minskade Bilprovningens klimatpåverkan med närmare 67 procent, mycket tack vare förbättrad energieffektivitet och omställning till resefria möten och utbildningar.
Bil på väg
Källsortering på station

Nya möjligheter

Bilprovningen söker ständigt efter förbättringar som ger positiv miljöpåverkan.

Nu pågår kartläggning och projektering tillsammans med fastighetsägare och externa energiexperter. Ett flertal projekt är under uppstart, där ett exempel handlar om installation av solceller på stationsbyggnader. Tre anläggningar har redan tagits i drift, det gäller stationerna Jönköping-Torsvik, Rosersberg och Upplands Väsby. Fler fastigheter väntas följa efter.

Klimatsmarta råd

Genom rätt skötsel av bilen och smartare körning går det att spara pengar och minska bränsleförbrukning och utsläpp.

  • Kör bränslesnålt
  • Minska din körsträcka
  • Använd motorvärmare vid kyla
  • Rätt lufttryck
  • Välj rätt däck och tänk på förvaringen
Barn vid bil