Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Minimal klimatpåverkan

Bilprovningen har satt upp tuffa mål för energiförbrukning och utsläpp från den egna verksamheten. Genom klimatsmarta resor, grönare energikällor och åtgärder för energioptimering är företaget på god väg att nå målen.

Övergången till grönare energikällor, kombinerat med minskad energianvändning, har inneburit att Bilprovningens stationer minskat sin klimatpåverkan med 45 procent sedan 2006.

Ecodrivning av våra fastigheter

En av våra viktigaste uppgifter när det gäller miljön är att minska stationernas energiförbrukning. Ständiga projekt pågår för att nå en energioptimering.

I april 2011 genomfördes ett projekt för att optimera ventilationsflödena på 14 stationer och i juni på ytterligare nio stationer. Projektet visar att energiförbrukningen i genomsnitt minskade med 7 procent hos dessa stationer helåret 2011 jämfört med året innan, vilket är markant bättre än Bilprovningens genomsnittliga minskning om 4 procent. Denna åtgärd har tidigare haft en återbetalningstid på cirka ett år och 2011 års projekt följer samma mönster. Projektering pågår för att kunna optimera en ny grupp stationer under våren 2012.

Grönare energikällor

Bilprovningen använder endast el från vind eller vattenkraft, vilket innebär att företaget har en relativt liten klimatpåverkan från elanvändning. För varje år övergår allt fler stationer till att använda fjärrvärme och antalet stationer med oljeeldning fortsatte att minska även under 2011. I slutet av 2011 hade endast 12 av Bilprovningens sammanlagt 209 stationer oljeuppvärmning.

Färre resor

Bilprovningen arbetar för att minska klimatpåverkan från tjänsteresor, bland annat genom strikta miljökrav i riktlinjerna för resor och genom att satsa på resfria möten. Under 2011 hölls, enbart via Bilprovningens telefonkonferenstjänst, 761 telefonmöten med i genomsnitt fem deltagare. Det motsvarar 3 300 insparade tjänsteresor, jämfört med traditionella möten. Till det kommer många telefonmöten med andra tekniska lösningar samt ett antal videokonferenser. Det innebär stora vinster i kostnader, arbetstid och miljöpåverkan.

Fler miljöbilar

År 2000 skaffade Bilprovningen Sveriges första Toyota Prius elhybrid som tjänstefordon! Andelen miljöbilar i Bilprovningens flotta av tjänste- och företagsbilar fortsatte att öka under 2011. Vid årsskiftet uppfyllde 88 procent av bilarna kriterierna för miljöbil. Bilprovningen försöker även säkerställa en ökad användning av miljöbilar när det gäller hyrbilar genom styrning av riktlinjerna för resor i tjänst och rutiner för bokning av hyrbilar.

Samtliga resor klimatkompenseras

Under 2011 klimatkompenserade Bilprovningen för samtliga resor i tjänsten vilka sammantaget genererade 1 173 (1 334) ton koldioxid. Klimatkompensationen går till ett koldioxidminskningsprojekt i Indien som godkänts av FN. Genom projektet ersätts fossilt bränsle med förnyelsebart via energikraftverk som använder restprodukter från jordbruk. Utöver de miljömässiga vinsterna genererar projektet råvaruinkomster för bönderna och bidrar till lokala arbetstillfällen.

Kontrollerad vattenkvalitet

Bilprovningen tar regelbundet vattenprover på ett representativt urval av stationer för att mäta kvaliteten på det avloppsvatten som lämnar stationerna. Proverna omfattar mätningar av kadmium, bly, koppar, zink, nickel, olja och krom och det finns uppsatta riktlinjer för maximala halter av dessa ämnen. För de fåtal stationer som överskrider uppsatta gränsvärden kan problemen ofta åtgärdas genom förbättrade städrutiner.

Bilprovningen för en kontinuerlig dialog med flera kommuner som i likhet med företaget arbetar aktivt med frågor kring vattenkvalitet. Om kommunen har en högre eller lägre kravnivå än Bilprovningens, exempelvis vad gäller vattenkvalitet eller rutiner för tömningsfrekvens för oljeavskiljare, diskuteras orsaken. På så sätt ökar kunskapen och det förebyggande arbetet håller hela tiden en effektiv nivå. Under året har Bilprovningen rationaliserat vissa rutiner och skärpt andra.