Mer innehåll

Styrelsens arbete och utskott

Enligt aktiebolagslagen ansvarar styrelsen för företagets organisation och förvaltningen av företagets angelägenheter. Statens ägarpolicy anger att styrelsen, i de bolag där staten har ägarintressen, ansvarar för att bolagen sköts föredömligt inom de ramar som lagstiftningen, företagets bolagsordning, ägarens anvisningar och statens ägarpolicy ger.

Styrelsen har antagit en arbetsordning som anger hur arbetet ska fördelas mellan Bilprovningens styrelse, utskott och verkställande direktör. Arbetsordningen fastställs årligen och senast vid det konstituerande styrelsesammanträdet i april 2020. Enligt arbetsordningen ska styrelsen i regel hålla minst sex ordinarie styrelsemöten per verksamhetsår utöver det konstituerande styrelsemötet.

Utöver obligatoriska punkter enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen, statens ägarpolicy samt de ekonomiska mål som fastställts av bolagsstämman, reglerar arbetsordningen bland annat ordförandens uppgifter, information till styrelsen, former för styrelsemöten samt utvärdering av vd och styrelsens arbete.

Ordföranden leder styrelsens arbete, samråder fortlöpande med verkställande direktören i strategiska frågor samt företräder företaget i ägarrelaterade frågor.

På styrelsemöte närmast efter varje kvartalsbokslut sker genomgång och analys av kvartalets resultat och finansiella rapportering. I samband med ett styrelsemöte hålls ett årligt strategimöte med styrelsen och Bilprovningens ledningsgrupp. Bilprovningens prognoser för innevarande år
presenteras och fastställs på styrelsemöten under andra respektive fjärde kvartalet. Finansiell plan fastställs i december året före aktuellt räkenskapsår. Denna ordning ger styrelseledamöterna en möjlighet att hålla sig väl uppdaterade med Bilprovningens resultatutveckling. Bilprovningens externa revisorer deltar vid minst ett styrelsemöte under året.

Styrelsens arbete under 2020

Den starka konkurrenssituationen har inneburit att styrelsen under året arbetat med frågor om hur företaget ska stärka sitt erbjudande och bli än mer kundorienterat och konkurrenskraftigt. En återkommande fråga har varit arbetet med att utveckla kundens samlade upplevelse av Bilprovningen. Styrelsen har under året fortsatt lagt kraft på bolagets marknadssituation i kombination med uppföljning av bolagets nya resultatnivå för att säkra långsiktig lönsamhet. Styrelsen har också arbetat med att se över Bilprovningens riskområden med avseende på strategiska, operativa och finansiella risker. En utvärdering av styrelsens arbete har genomförts och diskuterats i styrelsen liksom utvärdering av vd:s arbete. Parallellt med detta har styrelsen haft nära dialog med ledningsgruppen med anledning av den rådande Covid-19 pandemin. Detta för att säkerställa att Bilprovningen hanterar de opeativa riskerna som följd av detta samt att bolaget följer gällande rekommendationer.

Styrelsens oberoende

Statens ägarpolicy klargör att nomineringar till styrelsen offentliggörs enligt Kodens riktlinjer, med undantag för redovisning av oberoende i förhållande till större aktieägare.

Utvärdering av styrelsens ledamöter och vd

Styrelsens ordförande är ansvarig för att det årligen görs en utvärdering av styrelsens arbete. Styrelsen utvärderar vd:s arbete årligen.

Revisionsutskott

Revisionsutskottets uppgift är att övervaka Bilprovningens redovisning, ekonomiska rapportering, prognosarbete och riskhantering. Bilprovningens revisionsutskott har sedan det konstituerande styrelsemötet i april 2020 utgjorts av följande tre ledamöter: Lena Larsson, Måns Carlson och Ludvig Nauckhoff. Ingen av utskottets ledamöter ingår i bolagets ledning. Arbetstagarrepresentant i revisionsutskottet har under verksamhetsåret varit Joakim Rönnlund. Bilprovningens chef för Ekonomi & IT samt revisorer har deltagit vid revisionsutskottets möten.

Under verksamhetsåret 2020 har utskottet haft sex möten. Uppföljning av den ekonomiska utvecklingen, nyckeltal samt det arbete som skett inom området för intern kontroll gjordes löpande. Bilprovningens revisorer har redogjort för externrevisionens omfattning och iakttagelser samt eventuella icke-revisionstjänster som har utförts. Utskottets ordförande har löpande informerat styrelsen om utskottets arbete.

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet har inrättats under 2020 för att bereda frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för vd och andra ledande befattningshavare i bolaget. Utskottet ska säkerställa att bolaget följer regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande. Ordförande informerar löpande styrelsen om utskottets arbete.

Sedan det konstituerande styrelsemötet i april har ersättningsutskottet utgjorts av följande tre ledamöter: Karin Strömberg, Gunnar Malm samt Anna Ullman Sersé. Ingen av ledamöterna ingår i bolagets ledning. Arbetstagarrepresentant i ersättningsutskottet har under verksamhetsåret varit Bengt Lindblom.

Här kan du ta del av Ersättningsrapporterna.