Mer innehåll

Styrelsens arbete och utskott

Enligt aktiebolagslagen ansvarar Bilprovningens styrelse för företagets
organisation och förvaltningen av företagets angelägenheter. Statens ägarpolicy anger att styrelsen, i de bolag där staten har ägarintressen, ansvarar för att bolagen sköts föredömligt inom de ramar som lagstiftningen, företagets bolagsordning, ägarens anvisningar och statens ägarpolicy ger.

Styrelsens tillsättning följer den nomineringsprocess som beskrivs i statens ägarpolicy, vilken koordineras av Finansdepartementet. Urvalet görs utifrån en bred rekryteringsbas i syfte att ta till vara kompetensen hos såväl kvinnor och män, som hos personer med olika bakgrund och erfarenheter.

Kompetensbehovet analyseras utifrån Bilprovningens verksamhet, situation och framtida utmaningar, styrelsens sammansättning samt genomförda styrelseutvärderingar. Styrelsens ledamöter tillika ordförande utses av årsstämman för ett år i taget.

Styrelsens sammansättning

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst fem och högst nio ordinarie ledamöter, vilka utses av bolagsstämman..Bilprovningens styrelse består av sju stämmovalda ordinarie ledamöter varav ingen av ledamöterna
ingår i bolagets ledning.

Av styrelsens ledamöter är tre kvinnor och fyra män vilket uppfyller regeringens målsättning om jämn könsfördelning i enlighet med vad som framgår av statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande. Förutom de sju ordinarie ledamöterna deltar två ordinarie arbetstagarledamöter och en arbetstagarsuppleant vid styrelsemötena.

Verkställande direktören (vd) är inte ledamot av styrelsen, men har deltagit vid samtliga styrelsemöten under verksamhetsåret 2023. Vid ett flertal möten under året adjungerades personer ur företagets ledningsgrupp när styrelsen behandlade och/eller fattade beslut i ärenden inom respektive persons ansvarsområde.

Styrelsens arbete under 2023

Den fortsatt starka konkurrenssituationen har inneburit att styrelsen under året fokuserat på hur företaget ska kunna bredda och stärka sitt erbjudande samt bli än mer kundorienterat och konkurrenskraftigt. Som ett led i att bredda tjänsteutbudet fattade styrelsen beslut om att förvärva dotterbolaget SMP Svensk Maskinprovning AB den 1 juni 2023. Vidare har arbete skett
genom att stärka upp stationsnätverket med fler enheter, samt dels också genom att prioritera olika IT-relaterade projekt och investeringar. En fortsatt återkommande fråga har varit arbetet med att utveckla kundens samlade upplevelse och hur den digitala kundresan kan utvecklas, bland annat via utveckling av en mer kundvänlig hemsida som också bidrar till högre lojalitet och mervärde. Styrelsen har under året också, tillsammans med ledningen, följt upp Bilprovningens situation i relation till konkurrerande aktörer samt också följt upp kvalitets- och miljöarbetet i bolaget utifrån genomförda revisioner. En uppdaterad strategisk affärsplan är framtagen för 2024–2026 och antogs av styrelsen under året. Styrelsen har, både via externa parter och interna diskussioner, uppdaterat sig kring kommande förändringar inom hållbarhetsområdet, såväl gällande CSRD/ESRS som EU-taxonomi och GRI-förändringar. Vidare har styrelsen under året deltagit i arbetet att genomföra en fördjupad väsentlighetsanalys för Aktiebolaget Svensk Bilprovning.

En utvärdering av styrelsens arbete har genomförts och diskuterats i styrelsen, liksom utvärdering av vd:s arbete.

Styrelsens oberoende

I Statens ägarpolicy anges de krav på oberoende som ställs på styrelsens ledamöter samt hantering av eventuella intressekonflikter. Där anges också varför ledamöters oberoende inte redovisas i ett bolag med statligt ägande, vars aktier inte är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige.

Utvärdering av styrelsens ledamöter och vd

Styrelsens ordförande är ansvarig för att det årligen görs en utvärdering av styrelsens arbete. I utvärderingen deltog styrelse och vd, vilken genomfördes med hjälp av extern part under andra halvan av 2023. Resultatet av utvärderingen presenteras för styrelsen av styrelsens ordförande.

Styrelsen och övriga koncernledningen utvärderar även vd:s arbete årligen, vilket genomfördes under andra halvan av 2023.

Revisionsutskott

Revisionsutskottets uppgift är att övervaka Bilprovningens redovisning, ekonomiska samt hållbarhetsrapportering, prognosarbete och riskhantering. Bilprovningens revisionsutskott har sedan det konstituerande styrelsemötet i april 2023 utgjorts av följande tre ledamöter: Lena Larsson, Lars Erik Fredriksson och Ludvig Nauckhoff. Ingen av utskottets ledamöter ingår i
koncernledningen. Arbetstagarrepresentant i styrelsen som deltagit vid revisionsutskottets möten har under verksamhetsåret varit Joakim Rönnlund. Bilprovningens verkställande direktör, ekonomichef samt revisorer har också deltagit vid dessa möten.

Under verksamhetsåret 2023 har utskottet haft sex möten. Uppföljning av den ekonomiska utvecklingen, nyckeltal samt det arbete som skett inom området för intern kontroll och IT-säkerhet har analyserats och diskuterats löpande. Det hållbarhetsarbete som genomförts samt resultat därav, har avrapporterats till utskottet under året. Revisionsutskottet bereder också
års- och hållbarhetsredovisningen, inklusive förslag till utdelning. Bilprovningens revisorer har redogjort för externrevisionens omfattning och iakttagelser samt eventuella icke revisionstjänster som har utförts. Revisionsutskottet utvärderar den externa revisionen och bereder förslag till val av revisor för beslut i styrelsen. Vid varje möte informerar Bilprovningen om pågående
visselblåsar- och mutärenden. Under 2023 avrapporterades totalt fem ärenden. Utskottets ordförande har löpande informerat styrelsen om utskottets arbete.

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottets uppgift är att bereda frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för vd och andra ledande befattningshavare i bolaget. Utskottet ska säkerställa att bolaget följer regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande. Ordförande informerar löpande styrelsen om utskottets arbete.

Sedan det konstituerande styrelsemötet i maj har ersättningsutskottet utgjorts av följande tre ledamöter: Andrea Gisle Joosen, Gunnar Malm samt Anna Ullman Sersé. Ingen av ledamöterna ingår i bolagets ledning. Arbetstagarrepresentant i styrelsen som deltagit vid ersättningsutskottets möten har under verksamhetsåret varit Bengt Lindblom.

Här kan du ta del av Ersättningsrapporterna.