Mer innehåll

Styrelsens arbete och utskott

Enligt aktiebolagslagen ansvarar styrelsen för företagets organisation och förvaltningen av företagets angelägenheter. Statens ägarpolicy anger att styrelsen, i de bolag där staten har ägarintressen, ansvarar för att bolagen sköts föredömligt inom de ramar som lagstiftningen, företagets bolagsordning, ägarens anvisningar och statens ägarpolicy ger.

Styrelsen har antagit en arbetsordning som anger hur arbetet ska fördelas mellan Bilprovningens styrelse, utskott och verkställande direktör. Arbetsordningen fastställs årligen och senast vid det konstituerande styrelsesammanträdet i april 2021. Enligt arbetsordningen ska styrelsen i regel hålla minst sex ordinarie styrelsemöten per verksamhetsår utöver det konstituerande styrelsemötet.

Utöver obligatoriska punkter enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen, statens ägarpolicy samt de ekonomiska mål som fastställts av bolagsstämman, reglerar arbetsordningen bland annat ordförandens uppgifter, information till styrelsen, former för styrelsemöten samt utvärdering av vd och styrelsens arbete.

Ordföranden leder styrelsens arbete, samråder fortlöpande med verkställande direktören i strategiska frågor samt företräder företaget i ägarrelaterade frågor.

På styrelsemöte närmast efter varje kvartalsbokslut sker genomgång och analys av kvartalets resultat och finansiella rapportering. Vidare hålls ett årligt strategimöte med styrelsen och Bilprovningens ledningsgrupp. Bilprovningens prognoser för innevarande år presenteras och fastställs på styrelsemöten under andra respektive fjärde kvartalet. Finansiell plan fastställs
i december året före aktuellt räkenskapsår. Bilprovningens externa revisorer deltar vid minst ett styrelsemöte under året.

Styrelsens arbete under 2021

Den fortsatt starka konkurrenssituationen har inneburit att styrelsen under året fokuserat på hur företaget ska stärka sitt erbjudande och bli än mer kundorienterat och konkurrenskraftigt. Detta har dels skett genom att stärka upp stationsnätverket med fler enheter, samt dels också genom att
prioritera olika IT-relaterade projekt och investeringar. En fortsatt återkommande fråga i detta har varit arbetet med att utveckla kundens samlade upplevelse av Bilprovningen och hur Bilprovningen kan utveckla den digitala kundresan, bland annat via utveckling av en mer kundvänlig hemsida. Styrelsen har under året också, tillsammans med ledningen, arbetat fram en ny hållbarhetsstrategi samt antagit en ny vision och nytt kundlöfte för bolaget. Styrelsen har analyserat framtidens bilmarknad på längre sikt och diskuterat på vilket sätt dess utveckling, primärt elektrifiering, kommer att påverka Bilprovningen. Styrelsen har också arbetat med att se över Bilprovningens
riskområden med särskilt fokus på IT-säkerhet. En utvärdering av styrelsens arbete har genomförts och diskuterats i styrelsen, liksom utvärdering av vd:s arbete. Parallellt med detta har styrelsen fortsatt haft nära dialog med ledningsgruppen med anledning av den rådande Covid-19 pandemin. Detta för att säkerställa att Bilprovningen hanterar de operativa riskerna som följd av detta samt att bolaget följer gällande rekommendationer.

Styrelsens oberoende

Statens ägarpolicy klargör att nomineringar till styrelsen offentliggörs enligt Kodens riktlinjer, med undantag för redovisning av oberoende i förhållande till större aktieägare.

Utvärdering av styrelsens ledamöter och vd

Styrelsens ordförande är ansvarig för att det årligen görs en utvärdering av styrelsens arbete. Styrelsen utvärderar vd:s arbete årligen.

Revisionsutskott

Revisionsutskottets uppgift är att övervaka Bilprovningens redovisning, ekonomiska rapportering, prognosarbete och riskhantering. Bilprovningens revisionsutskott har sedan det konstituerande styrelsemötet i april 2021 utgjorts av följande tre ledamöter: Lena Larsson, Lars Erik Fredriksson och Ludvig Nauckhoff. Ingen av utskottets ledamöter ingår i bolagets ledning. Arbetstagarrepresentant i styrelsen som deltagit vid revisionsutskottets möten har under verksamhetsåret varit Joakim Rönnlund. Bilprovningens chef för Ekonomi & IT samt revisorer har deltagit vid revisionsutskottets möten.

Under verksamhetsåret 2021 har utskottet haft sex möten. Uppföljning av den ekonomiska utvecklingen, nyckeltal samt det arbete som skett inom området för intern kontroll och IT-säkerhet har analyserats och diskuterats löpande. Bilprovningens revisorer har redogjort för externrevisionens omfattning och iakttagelser samt eventuella icke-revisionstjänster som har
utförts. Revisionsutskottet utvärderar den externa revisionen och bereder förslag till val av revisor för beslut i styrelsen. Utskottets ordförande har löpande informerat styrelsen om utskottets arbete.

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottets uppgift är att bereda frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för vd och andra ledande befattningshavare i bolaget. Utskottet ska säkerställa att bolaget följer regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande. Ordförande informerar löpande styrelsen om utskottets arbete.

Sedan det konstituerande styrelsemötet i april har ersättningsutskottet utgjorts av följande tre ledamöter: Karin Strömberg, Gunnar Malm samt Anna Ullman Sersé. Ingen av ledamöterna ingår i bolagets ledning. Arbetstagarrepresentant i styrelsen som deltagit vid ersättningsutskottets möten har under verksamhetsåret varit Bengt Lindblom.

Här kan du ta del av Ersättningsrapporterna.