Mer innehåll

Det hållbara företaget

Bilprovningen vill vara branschens mest attraktiva arbetsgivare. Att rekrytera och behålla duktiga och engagerade medarbetare är avgörande för att vi ska fortsätta vara kundernas förstahandsval.

En trivsam arbetsplats

Vi mäter regelbundet trivseln bland våra medarbetare. En bra dialog mellan medarbetare på alla nivåer i företaget är grunden för delaktighet och trivsel på arbetsplatsen. Bilprovningen präglas av öppenhet och det ska vara enkelt att få svar på frågor och dela med sig av synpunkter.

Kompetens och karriär

För att säkra motivation, kompetens och kvalitet är fortbildning avgörande. Nyanställda besiktningstekniker får en individuellt anpassad utbildning på 5–8 veckor och samtliga erbjuds ett omfattande utbildningspaket inom framtidens fordonsteknik. Att ha en kunskapsnivå som ligger i framkant bygger både stolthet och trygghet i yrkesrollen och behoven av individuell utbildning kartläggs vid medarbetarsamtalen.

Bilprovningen har goda möjligheter till kompetensutveckling och omväxling. Tekniker kan utöka sin besiktningsbehörighet, utbilda sig till besiktningsingenjör eller avancera till stationschef eller en specialistroll.

Hälsosamma medarbetare

Genom ett årligt friskvårdsbidrag på 4 000 kronor uppmuntrar vi våra medarbetare till ett aktivt liv. Ett gott arbetsklimat och tillgång till företagshälsovård bidrar också till en låg personalomsättning och sjukfrånvaro.

Trygg och säker arbetsmiljö

Bilprovningen har ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete där risker är identifierade, analyserade, bedömda och minimerade. Incidenter ska anmälas och medarbetare informeras om händelser. Bilprovningen arbetar också för att motverka alla former av kränkande särbehandling på arbetsplatsen.

Utan mångfald stannar Sverige

Alla kunder, oavsett kön, sexuell läggning eller ursprung, ska känna sig välkomna till Bilprovningen och kunna ta till sig information om sitt fordon. Vår ambition är därför att medarbetarnas sammansättning ska spegla kundernas. Vi är övertygade om att det dessutom leder till en bättre arbetsmiljö och ökad trivsel.

Bilprovningens mål är att vi år 2023 ska ha minst 18 procent kvinnliga medarbetare i stationsverksamheten och minst 19 procent medarbetare med utländsk bakgrund.


Korta fakta om oss på Bilprovningen

  • Vi är ca 530 anställda
  • Genomsnittsåldern är drygt 43 år
  • Genomsnittlig anställningstid är ca 12 år
  • En tredjedel av företagsledningen, tre av sju styrelseledamöter, drygt 14% av teknikerna och drygt 13% av stations- och regionchefer är kvinnor.
Tekniker  genomför avgasmätning