Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Delårsrapport januari-juni 2014

- Stabil position på en föränderlig marknad

  • Nettoomsättningen uppgick till 379 (454) MSEK. Minskningen är hänförlig till avyttringen av 56 stationer i mars 2013. Nettoomsättningen för de stationer som kvarstår hos Bilprovningen efter försäljningen ökade med 5 procent till 344 (327) MSEK.
  • Periodens rörelseresultat ökade till 38 (8) MSEK.
  • Periodens nettoresultat efter skatt ökade till 31 (14) MSEK vilket motsvarar 779 (362) SEK per aktie.
  • Periodens totalresultat ökade till 31 (14) MSEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 18 (49) MSEK.

Bilprovningens verkställande direktör Benny Örnerfors kommenterar perioden:


Ett starkt första kvartal och en utjämning av volymer mellan första och andra kvartalet har haft positiva effekter på kostnadssidan och verksamhetsplaneringen som tidigare år känt av en större säsongsvariation. Rörelseresultat steg markant, från 8 till 38 MSEK, och nettoomsättningen för de stationer som kvarstår efter delförsäljningen ökade med 5 procent till 344 (327) MSEK.

Fyra år efter omregleringen präglas den svenska fordonsbesiktningsmarknaden av en hög etableringstakt. Sammanlagt finns tio konkurrerande aktörer och minst två i varje län. Antalet stationer uppgår till fler än 320, vilket är en ökning med 130 sedan juli 2010, motsvarande cirka 68 procent. Bilprovningens målsättning är att vara marknadsledande och med en genomsnittlig marknadsandel om 33 procent under perioden är företaget fortfarande den största och enda rikstäckande aktören.

Ett antal nyetableringar har beslutats för att ytterligare öka servicegraden och tillgängligheten. I maj öppnades en ny station i Enköping och i juni tecknades hyresavtal för en ny anläggning i Östersund som vi avser att öppna under våren 2015. Tillsammans med övriga tre pågående nyetableringar i Gustavsberg, Kallhäll och Skellefteå kommer Bilprovningen efter etableringen i Östersund att ha totalt 94 stationer.

Avtal har tecknats om modernisering av affärs- och IT-stödet för besiktningsverksamheten. Målsättningen är förbättrad kundservice, moderna arbetsverktyg och en kostnadseffektiv lösning som snabbt kan anpassas till nya marknadskrav.

Bilprovningens huvudkontor flyttade under perioden till en mindre lokal i samma energieffektiva fastighet, en så kallad Green Building. Liksom tidigare är kontorslösningen helt flexibel. Flytten genomfördes på ett hållbart sätt.

Fler aktörer på marknaden har inneburit en ökad konkurrens om den certifierade besiktningspersonalen. För att behålla och attrahera medarbetare inledde Bilprovningen under perioden en långsiktig satsning på kompetensutveckling.

Mätningar under första och andra kvartalet visar också på mycket nöjda medarbetare och en höjning av resultatet till 4,0 från 3,8 (skala 1-5) motsvarande perioder föregående år. Kvartalsvisa mätningar infördes 2012 för att få en bättre kontinuitet och uppföljning avseende trivseln och arbetsmiljön. När medarbetarna trivs och kompetensutvecklas ökar tryggheten för kunderna och därmed även kundnöjdheten.

Bilprovningens delårsrapport januari-juni 2014 finns publicerad på www.bilprovningen.se.


För mer information kontakta: 


Benny Örnerfors, vd, mobil: 0736-88 22 13, e-post: benny.ornerfors@bilprovningen.se
Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se