Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Beslut på Bilprovningens årsstämma

Idag avhöll AB Svensk Bilprovning sin årsstämma i Stockholm. Vid stämman beslutades bland annat följande:

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningen för koncernen för verksamhetsåret 2013.

Disposition av vinstmedel

Vinstmedlen disponerades i enlighet med förslag från styrelsen och vd. Av till förfogande stående vinstmedel, 358 612 000 SEK, görs en utdelning om 290 000 000 SEK eller 7 250 SEK per aktie, och 68 612 000 SEK balanseras i ny räkning.

Riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare fastställdes i enlighet med styrelsens förslag. Bilprovningen följer regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman fastställde att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex (6).
Styrelseledamöterna Cecilia Daun Wennborg, Leif Ljungqvist, Gunnar Malm och Anna Nilsson-Ehle omvaldes. Till nya ledamöter valdes Karin Strömberg och Hans Krondahl. Karin Strömberg nyvaldes till styrelsens ordförande.
Karin Strömberg (född 1956) är styrelseledamot i Lernia AB och AB Trav & Galopp (ATG) samt ordförande och ledamot i delägda bolag genom Securera AB. Karin har gedigen erfarenhet av styrelsearbete bland annat som tillförordnad ordförande i Lernia AB, vice ordförande i Luftfartsverket och som styrelseledamot i Posten AB. Hon har också varit vd i PharmaRelations AB och haft flera ledande befattningar inom SAS Airline.  
Hans Krondahl (född 1955) är delägare i Fykan Mangement AB och styrelseledamot i DAWA AB, Orio AB samt Imatech AB. Hans har en gedigen bakgrund inom fordonsbranschen, senast som vd för Fordonsinvest i Norden AB och tidigare vd för MECA Scandinavia AB samt vice vd i Volvo Cars North America.
Intill tiden för nästa årsstämma nyvaldes det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till bolagets revisor med Jonas Ståhlberg som huvudansvarig revisor.
I valberedningen följer Bilprovningen de regler som framgår av Statens ägarpolicy.

Ändring av bolagsordningen

Bolagsordningen fastställdes enligt aktieägarens förslag. Ändringen innebär att om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill utgången av den bolagsstämma då ny ordförande väljs av stämman.

Bilagor

Bilder på Karin Strömberg och Hans Krondahl

För mer information

Karin Strömberg, styrelseordförande Bilprovningen, mobil: 0709-93 67 33,
e-post: Karin.Stromberg@sechc.se

Benny Örnerfors, vd Bilprovningen, mobil: 0736-88 22 13,
e-post: benny.ornerfors@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef Bilprovningen, mobil: 0706-87 03 66,
e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se