Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Bokslutskommuniké 2013 - Ett starkt avslut på ett år med nya förutsättningar

Resultat och omsättning väsentligt påverkad av försäljningen av två tredjedelar av verksamheten.

2012 och 2013 har varit en period av stora omställningar för Bilprovningen. Efter försäljningen av två tredjedelar av besiktningsverksamheten och 142 fastigheter har företaget en betydligt mindre omfattning än under motsvarande period föregående år. Till och med februari 2012 ingick samtliga stationer i moderbolaget.

För att förbereda försäljningen genomfördes den 1 mars 2012 en bolagisering varvid 126 stationer överfördes till två nybildade dotterbolag. I november 2012 avyttrades det ena dotterbolaget med 70 stationer och i mars 2013 det andra med 56 stationer. Jämförelsetalen i delårsrapporten påverkas väsentligt av detta. 

2013 i korthet

 • Försäljningen av två tredjedelar av besiktningsverksamheten påverkade resultat och omsättning väsentligt.
 • Nettoomsättningen uppgick till 785 (1 550) MSEK. Nettoomsättningen för de stationer som kvarstår hos Bilprovningen efter försäljningen av delar av verksamheten ökade till 626 (611) MSEK.
 • Årets rörelseresultat uppgick till 24 (325) MSEK. 
 • Årets nettoresultat efter skatt uppgick till 31 (362) MSEK, vilket motsvarar 779 (9 059) SEK per aktie.
 • Årets totalresultat uppgick till 31 (345) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten, efter justering av 2012 års inlösen av pensionsskuld, uppgick till 101 (130) MSEK.   

Fjärde kvartalet i korthet

 • Nettoomsättningen uppgick till 187 (336) MSEK. Nettoomsättningen för de stationer som kvarstår hos Bilprovningen efter försäljningen av delar av verksamheten ökade till 171 (157) MSEK.
 • Periodens rörelseresultat uppgick till 12 (161) MSEK. 
 • Periodens nettoresultat efter skatt uppgick till 10 (243) MSEK vilket motsvarar 262 (6 066) SEK per aktie.
 • Periodens totalresultat uppgick till 10 (243) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 18 (13) MSEK.

Bilprovningens verkställande direktör Benny Örnerfors kommenterar det fjärde kvartalet och året i helhet:

– Bilprovningens position på marknaden är fortsatt stark. Under det andra kvartalet sjönk marknadsandelen till 33 procent, men från det tredje kvartalet vände utvecklingen. Genom marknadsbearbetning och hög tillgänglighet fortsatte den positiva utvecklingen av försäljningsvolymen under det fjärde kvartalet vilket resulterade i ytterligare återvunna marknadsandelar och en andel om 35 procent i slutet av kvartalet.

Det fjärde kvartalet präglades av en fortsatt hög försäljningsvolym och marknadsbearbetning. Från ingången av kvartalet till årsskiftet ökade vår marknadsandel från 34 till 35 procent.


Stockholm med omnejd är en stark tillväxtregion och under kvartalet fattades beslut om att komplettera Bilprovningens sju stationer i Storstockholm med etableringar i Kallhäll och Gustavsberg.  Dessa kommer, liksom den tidigare beslutade etableringen i Enköping, att driftsättas under 2014.

Under kvartalet ingicks avtal med Kontrollerad Bilverkstad (KBV) om ett fördubblat uppdrag av slumpmässiga och oanmälda stickprovskontroller som syftar till att säkerställa att verkstäderna lever upp till kraven som föreskrivs i MRF:s verkstadsvillkor. 

Under perioden fastställdes tre strategiska hållbarhetsmål som syftar till att öka trafiksäkerheten ytterligare, bli en än mer attraktiv arbetsgivare och vara en miljömässig förebild.  Målen ger oss goda förutsättningar för långsiktigt lönsamma och hållbara affärer som syftar till att stärka vår position. 

Ett exempel på vårt arbete inom hållbarhetsområdet är Bilprovningens och Synoptiks samarbete Synbesiktningen som genomfördes i slutet av oktober och visade att 53 procent av 3 000 bilister var i behov av synkorrigering när synen testades på dem. Det nedslående resultatet fick stor medial uppmärksamhet.

Mindre kvartalsvisa så kallade temperaturmätningar avseende trivseln och arbetsmiljön i bolaget ersätter numera den årliga NMI-undersökningen (nöjd medarbetarindex). Under en period av stora förändringar och utmaningar är det glädjande att konstatera att resultatet ständigt har förbättrats sedan mätningarna inleddes och att arbetsklimatet är bra. Mätningen för det fjärde kvartalet resulterade i 3,9 på en femgradig skala, vilket ska jämföras med 3,8 för motsvarande period föregående år. 

Att vi uppfattas som en bra arbetsgivare bekräftas dessutom av att många av de som anställts under året är medarbetare som återvänt till oss efter att ha arbetat för en annan arbetsgivare. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att året präglades av stora förändringar både på marknaden och internt i Bilprovningen. Ett flertal åtgärder pågår för att anpassa kostnadsnivåer och ytterligare förbättra effektiviteten i verksamheten. Omställningen till de nya förutsättningarna går bra och vår position på marknaden är fortsatt stark. 
Från november 2012 då den första försäljningen av verksamheten skedde till slutet av det första kvartalet 2013 då den andra ägde rum gick Bilprovningens marknadsandel från 94 till 35 procent.

Från det andra kvartalet och resten av året blev konkurrensen på fordonsmarknaden betydligt mer kännbar. På den nybildade marknaden tappade vi inledningsvis marknadsandelar, men efter en stark utveckling under andra halvåret är vi nu tillbaka på 35 procent.
Bilprovningens bokslutskommuniké 2013 

För mer information

Benny Örnerfors, vd, mobil: 0736-88 22 13
e-post: benny.ornerfors@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66
e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se