Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Delårsrapport januari-september 2013

Delårsrapport januari–september 2013
- Satsning på framtiden nu på plats

Resultat och omsättning väsentligt påverkad av försäljningen av två tredjedelar av verksamheten

2012 och 2013 har varit en period av stora omställningar för Bilprovningen. Efter försäljningen av två tredjedelar av besiktningsverksamheten och 142 fastigheter har företaget en betydligt mindre omfattning än under motsvarande period föregående år. Till och med februari 2012 ingick samtliga stationer i moderbolaget. För att förbereda försäljningen genomfördes den 1 mars 2012 en bolagisering varvid 126 stationer överfördes till två nybildade dotterbolag. I november 2012 avyttrades det ena dotterbolaget med 70 stationer och i mars 2013 det andra med 56 stationer. Jämförelsetalen i delårsrapporten påverkas väsentligt av detta.

Delårsperioden januari - september i korthet

* Försäljningen av två tredjedelar av besiktningsverksamheten har påverkat resultat och omsättning

* Nettoomsättningen minskade till 597 (1 213) MSEK.

* Periodens rörelseresultat minskade till 12 (164) MSEK.

* Periodens nettoresultat efter skatt minskade till 21 (120) MSEK, vilket motsvarar 517 (2 993) SEK per aktie.

* Periodens totalresultat minskade till 21 (102) MSEK.

* Kassaflödet från den löpande verksamheten, efter justering av 2012 års inlösen av pensionsskuld, minskade till 68 (149) MSEK. 

Bilprovningens verkställande direktör Benny Örnerfors kommenterar perioden:

– Besiktningsverksamheten går bra och försäljningsvolymerna har utvecklats positivt. Bilprovningens position på marknaden är stark med en marknadsandel om 33,76 procent i september 2013.

Vår servicegrad i form av öppettider och tillgänglighet är mycket hög.  Vi har många attraktiva besiktningstider och är den enda aktören som erbjuder besiktning av alla fordonsslag, såväl lätta som tunga fordon, över hela landet. Dessutom genomförs ytterligare satsningar, bland annat genom nyetableringar och fortsatt kompetensutveckling.

I år firar Bilprovningen 50 år som företag. Firandet inleddes den 20 september och pågår under resten av året med aktiviteter och erbjudanden riktade mot våra kunder. Bilprovningen bildades den 20 september 1963 vid en konstituerande bolagsstämma.

Bilprovningen har ersatt den årliga NMI-undersökningen (nöjd medarbetarindex) med mindre kvartalsvisa mätningar avseende trivsel och arbetsmiljö i bolaget, s.k. temperaturmätningar. Resultatet har ständigt förbättrats sedan mätningarna inleddes. Den senaste mätningen som genomfördes i kvartal 3 uppvisade 3,96 (på en femgradig skala) och är det högsta resultatet hittills, vilket är mycket glädjande.

För närvarande pågår en kampanj på våra stationer där kunderna erbjuds information om hur små barn, genom rätt placering av barnstolen, åker säkrast i bilen. Detta är ett av många exempel på Bilprovningens engagemang i de övergripande trafiksäkerhetsfrågorna, väl i linje med våra mål och ambitioner inom hållbarhetsområdet.

Bilprovningens delårsrapport januari-september 2013 finns publicerad på bilprovningen.se

För mer information

Benny Örnerfors, vd, mobil: 0736-88 22 13, e-post:

benny.ornerfors@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post:

cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se