Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Delårsrapport januari-juni 2013

Bilprovningens verkställande direktör Benny Örnerfors kommenterar perioden:

– Två år efter omregleringen och ett kvartal efter delförsäljningen är Bilprovningen fortfarande den största och enda rikstäckande besiktningsaktören på den svenska marknaden, även om marknadsandelen enligt plan är sjunkande. Vid ingången av året var den 63 procent, vid utgången av mars månad 35 procent och vid halvårsskiftet 33 procent. Den sammantagna marknadsandelen för de tre bolag som ursprungligen utgjorde Bilprovningen var vid halvårsskiftet 90 procent och 10 procent för övriga aktörer.
 
Lägre volymer och omsättning i Bilprovningens nya marknadssituation medför stora krav på åtgärder såsom anpassningar av den centrala organisationen och minskning av strukturella kostnader för att bolaget ska ha en fortsatt god lönsamhet. Omställningskostnader belastar periodens resultat. Besiktningsverksamheten gav dock ett gott resultat tack vare en hög efterfrågan samt god försäljning.

Trots alla förändringar i bolaget är medarbetarna nöjdare än någonsin. Det visar utfallet av den senaste mätningen som låg på 3,84 (på en skala från 1–5) och är det högst uppmätta värdet hittills. Bilprovningen har sedan 2012 ersatt sin årliga NMI (nöjd medarbetarindex)med mindre kvartalsvisa mätningar för att få en bättre kontinuitet och uppföljning avseende trivseln och arbetsmiljön i bolaget. Utfallet av mätningarna har varit mycket bra och kontinuerligt stigande.

Bilprovningen utsågs i maj genom Sustainable Brands Index för tredje året i rad till ett av de mest hållbara företagen i Sverige. Undersökningen hade besvarats av 9 000 konsumenter. Bland 228 välkända företag placerade sig Bilprovningen på plats 13. En ökad trafiksäkerhet och minskad miljöbelastning är kärnan i Bilprovningens arbete, främst genom besiktningsverksamheten, men även genom proaktiva informationskampanjer. Under perioden låg fokus på alkohol och mobilanvändning i samband med bilkörning.

Genom ett samarbete med Blocket som påbörjats efter periodens utgång kommer Bilkontroll och e-Diagnos att marknadsföras på samtliga bilannonseringar på Blocket. Båda produkterna kan öka tryggheten för köpare och säljare vid en bilaffär. Responsen har varit positiv, många kunder har redan bokat tid. Bilkontroll och e-Diagnos är två av Bilprovningens tilläggsprodukter som väl kompletterar den huvuddel av nettoomsättningen som består av intäkter från reglerade produkter som kontroll- och registreringsbesiktningar.

Bilprovningen står inför många utmaningar på den nya konkurrensutsatta marknaden men har med sitt varumärke, framgångsrika hållbarhetsarbete och nya tjänster, medarbetarnas insatser och en hög kundlojalitet goda förutsättningar att behålla sin marknadsledande position.

Delårsperioden i korthet

  • Nettoomsättningen minskade till 454 (872) MSEK.
  • Periodens rörelseresultat minskade till 8 (130) MSEK.
  • Periodens nettoresultat efter skatt minskade till 14 (95) MSEK, vilket motsvarar 362 (2 386) SEK per aktie.
  • Periodens totalresultat minskade till 14 (78) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten, efter justering av 2012 års inlösen av pensionsskuld, minskade till 48 (112) MSEK. 

Bilprovningens delårsrapport januari-juni 2013 finns publicerad på bilprovningen.se. 

För mer information

Benny Örnerfors, vd, mobil: 0736-88 22 13, e-post:

benny.ornerfors@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post:

cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se