Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Bokslutskommuniké 2012

2012 i korthet

  • Dotterbolaget Besiktningskluster 1 AB med 70 stationer avyttrades. Under året såldes även merparten av koncernens 145 fastigheter
  • Årets rörelseresultat ökade till 325 (120) MSEK som en följd av resultat från avyttrad verksamhet
  • Årets nettoresultat efter skatt uppgick till 362 (108) MSEK, vilket motsvarar 9 059 (2 704) SEK per aktie
  • Totalresultatet uppgick till 345 (27) MSEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till -106 (153) MSEK, främst beroende på lösen av pensionsskuld om 236 MSEK

Bilprovningens verkställande direktör Benny Örnerfors kommenterar året:

– 2012 var ett ovanligt år för Bilprovningen. Det präglades av stora förändringar för verksamheten genom försäljningen av 70 stationer och merparten av fastigheterna. Transaktionerna medförde ett mycket bra totalresultat som uppgick till 345 (67) MSEK för året. 

Bilprovningen var fortsatt marknadsledande under året med en genomsnittlig marknadsandel om 90,1 procent. Arbetet med att öka tillgängligheten, tjänsteutbudet och servicen fortsatte.

Under året etablerades fem nya stationer, varav fyra finns kvar i koncernen efter försäljningen. E-diagnos, en ny tilläggstjänst med vilken elektroniken i bilar kontrolleras, introducerades och hade en hög efterfrågan under hela året. I december utökades servicen med drop-in för kontrollbesiktning som till att börja med erbjöds på 30 stationer.
Jämfört med föregående år minskade avyttringen av de 70 stationerna koncernens nettoomsättning med 6 procent till 1 550 MSEK på helårsbasis och med 20 procent till 336 MSEK under det fjärde kvartalet.  Avyttringen påverkade också marknadsandelen som vid årets utgång var 63,8 procent.

Inom en snar framtid kommer ytterligare 56 stationer att överlåtas, vilket medför att antalet stationer minskar från totalt 212 i början av året till 89 när försäljningsprocessen är avslutad.

Detta medför ett behov att se över organisationen och minska kostnaderna, vilket innebar att ett varsel omfattande 25 tjänster i centrala funktioner på huvudkontoret och i produktionsstaben i Stockholms län lades i slutet av december.
Den grundläggande besiktningsverksamheten går fortsatt mycket bra, trots att bolaget fortfarande befinner sig i ett förändringsarbete med anpassning till en minskad verksamhet.

Bilprovningens bokslutskommuniké 2012 finns publicerad på bilprovningen.se.

För mer information

Benny Örnerfors, vd, mobil: 0736-88 22 13, e-post: benny.ornerfors@bilprovningen.se
Cecilia Blom Hesselgren, informationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post:cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se