Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Delårsrapport januari – september 2012

Omsättningen och resultatet fortfarande på god nivå

Delårsperioden januari-september i korthet

• Nettoomsättningen minskade i jämförelse med föregående år till 1 213 (1 220) MSEK.

• Periodens rörelseresultat ökade med 29 procent till 164 (127) MSEK. 

• Periodens nettoresultat efter skatt ökade till 120 (90) MSEK, vilket motsvarar 2 993 (2 252) SEK per aktie.

• Periodens totalresultat ökade med 52 procent till 102 (67) MSEK.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till -87 (160) MSEK. Före lösen av pensionsskuld om 236 MSEK, uppgick den till 149 (160) MSEK.

• Ett intensivt arbete med försäljningen av delar av Bilprovningens stationsnät samt fastigheter pågår. Under kvartal 3 tecknades ett försäljningsavtal rörande ett dotterbolag som omfattar 70 av Bilprovningens stationer.
Bilprovningens verkställande direktör Benny Örnerfors kommenterar perioden:


– Perioden präglades av en fortsatt god resultatutveckling. Omsättningen om 1 213 MSEK är fortsatt hög och i stort sett på föregående års nivå. Totalresultatet förbättrades kraftigt till 102 MSEK, (+ 52 procent) och på samma sätt rörelseresultatet till 164 MSEK, (+ 29 procent). Denna förbättring är speciellt glädjande och ska ses ur perspektivet med ökad konkurrens samt med ett försämrat konjunkturläge och väsentligt lägre volymer för registreringsbesiktningar till följd av regeländringar.

Snart ett år efter introduktionen är det glädjande att konstatera att de inledningsvis höga försäljningssiffrorna för E-diagnos kvarstår. Detta tillsammans med en fortsatt gynnsam kostnadsutveckling på totalnivå samt minskade avskrivningar är faktorer som starkt bidrar till den förbättrade resultatnivån.


Perioden i övrigt har präglats av ett fortsatt intensivt arbete med försäljningen av delar av stationsnätet och våra fastigheter. Med tanke på den belastning som föreligger med alla aktiviteter kring bolagets förändring i och med pågående utförsäljningar är resultatet imponerande.
Klicka här för att läsa Bilprovningens delårsrapport januari-september 2012 finns publicerad


För mer information


Benny Örnerfors, vd, mobil: 0736-88 22 13 
E-post: benny.ornerfors@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, informationschef, mobil: 0706-87 03 66
E-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se