Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Delårsrapport januari – mars 2012

Delårsrapport januari – mars 2012
- Fortsatt god efterfrågan på Bilprovningens tjänster

Första kvartalet i korthet

  • Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 417 (401) MSEK.
  • Periodens rörelseresultat ökade med 38 procent till 51 (37) MSEK.
  • Det underliggande rörelseresultatet före intäkter och kostnader hänförliga till försäljningsprojektet uppgick till 43 (37) MSEK
  • Periodens nettoresultat efter skatt ökade till 38 (28) MSEK, vilket motsvarar 938 (702) SEK per aktie.
  • Periodens totalresultat minskade till 20 (21) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till - 127 (78) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten före lösen av pensionsskuld om 236 MSEK, uppgick till 109 MSEK.
  • Vid en extra bolagsstämma den 27 januari 2012 beslutades planenligt om delförsäljning av stationsnätet samt försäljning av bolagets samtliga fastigheter. 
  • Ett intensivt arbete med försäljningen av delar av Bilprovningens stationsnät samt fastigheter pågår.

Bilprovningens verkställande direktör Magnus Ehrenstråhle kommenterar kvartalet:

– Kvartalet präglades i hög grad av den pågående processen för att sälja två tredjedelar av stationsnätverket, vilket tog stora resurser från den operativa verksamheten.
Samtidigt förbättrades resultatet jämfört med föregående år med hjälp av god kundtillströmning, ökad omsättning och bättre kassaflöde före intäkter och kostnader från försäljningsprojektet.


Mycket glädjande var den starka efterfrågan på E-diagnos, vilken lanserades i slutet av förra året. Tjänsten omfattar en genomgång av bilens elektronik och säljs till privatpersoner som ett komplement till kontrollbesiktningen och erbjuds på samtliga stationer.
Under kvartalet flyttade vi huvudkontoret till mer ändamålsenliga lokaler i Kista, där vi tecknat ett så kallat grönt hyresavtal. Utöver möjligheten att kunna införa nya och flexibla arbetssätt för ökad effektivitet och bättre trivsel medför flytten kostnadsbesparingar om mer än 7 MSEK på årsbasis.


Bilprovningens delårsrapport januari-mars 2012 hittar du här.

För mer information

Magnus Ehrenstråhle, vd, mobil: 0708-20 04 02

E-post: magnus.ehrenstrahle@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, informationschef, mobil: 0706-87 03 66

E-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se