Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Delårsrapport januari-september 2011

Delårsperioden januari-september i korthet

  • Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 1 220 (1 131) MSEK
  • Periodens rörelseresultat ökade till 127 (121) MSEK
  • Rörelseresultat före nedskrivningar samt omställningskostnader inför försäljning av delar av stationsnätet uppgick till 154 (121) MSEK
  • Periodens nettoresultat efter skatt ökade till 90 (79) MSEK, vilket motsvarar 2 252 (1 969) SEK per aktie
  • Periodens totalresultat ökade till 67 (54) MSEK, vilket motsvarar 1 679 (1 350) SEK per aktie
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 160 (88) MSEK
  • Verksamheten bedrivs sedan 1 januari 2011 i två segment – affärsområde Fordonskontroller och affärsområde Fastigheter
  • Förberedelser inför försäljning av delar av Bilprovningens stationsnät påbörjades i augusti

Bilprovningens verkställande direktör Magnus Ehrenstråhle kommenterar perioden:


- Ökad försäljning av kontrollbesiktningar, registreringsbesiktningar och efterkontroller förklarade cirka två tredjedelar av omsättningsökningen med 8 procent. Höjda priser för registreringsbesiktningar och vissa kontrollbesiktningar av tunga fordon svarade för resten av ökningen.
Högre kostnader, huvudsakligen på grund av tillkommande avgifter från Transportstyrelsen, kostnader för utbildning och certifiering av besiktningspersonal samt förberedelser för den delförsäljning av verksamheten som pågår sedan augusti, medförde dock att resultatförbättringen endast blev marginell.
Den 17 augusti informerade Bilprovningens ägare att de fattat beslutet att förbereda en försäljning av delar av bolagets stationsnät. Ett år efter konkurrensutsättningen finns bara ett fåtal nya aktörer som öppnat sammanlagt ett knappt 20-tal stationer. Orsakerna till den tröga starten för marknaden är flera, men Bilprovningens dominerande ställning är en viktig förklaring.
Jag är övertygad om att den försäljningsprocess som nu startats kommer att bidra till en snabbare framväxt av en väl fungerande marknad som också kommer att gynna kunderna. Under hösten kommer det att tillkännages vilka stationer som kommer att bjudas ut till försäljning och under första halvåret nästa år vet vi sannolikt vilka som kommer att förvärva dem.
Min förhoppning är att också Bilprovningens medarbetare ska uppleva förändringen som positiv. Många av dem känner säkert en viss osäkerhet när flera av våra cirka 200 stationer förväntas byta ägare. Samtidigt har jag upplevt, efter att beslutet blev bekant, att många tycker att det som förestår är spännande och att det skapar möjligheter.
Bilprovningen måste upprätthålla en god lönsamhet i framtiden. Därför är det viktigt att vi efter att ha genomfört försäljningsprocessen arbetar vidare med effektiviseringsåtgärder och utveckling av verksamheten, men samtidigt inte släpper fokus på vår kärnverksamhet, som handlar om att ta ansvar för trafiksäkerhet och miljö och behålla den mycket höga kundnöjdheten.
Bilprovningens delårsrapport januari-september 2011 finns publicerad på
www.bilprovningen.se.

För mer information kontakta:

Magnus Ehrenstråhle, vd, mobil: 0708-20 04 02, e-post: magnus.ehrenstrahle@bilprovningen.se

Lotta Löfgren, ekonomidirektör, mobil: 0736-88 21 27, e-post: lotta.lofgren@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, informationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post:cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Tillhörande dokument och filer:

Bilprovningen_delårsrapport Q3 2011_.pdf