Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Bokslutskommuniké 2010 – En stark avslutning

2010 i korthet

  • Nettoomsättningen ökade med 1 procent till 1 523 (1 509) MSEK.
  • Årets rörelseresultat förbättrades till 147 (40) MSEK. Resultatförbättringen förklaras främst av att föregående år belastades av omställningskostnader motsvarande 58 MSEK samt med kostnader på sammanlagt 46 MSEK avseende omvärdering av fastigheter och nedskrivningar av övriga materiella anläggningstillgångar.
  • Årets nettoresultat efter skatt förbättrades till 96 (18) MSEK, vilket motsvarar 2 405 (449) SEK per aktie.
  • Totalresultatet ökade till 114 (43) MSEK, vilket motsvarar 2 855 (1 067) SEK per aktie
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till 141 (249) MSEK, främst beroende på en minskning av rörelseskulderna efter en tillfällig ökning vid föregående årsskifte.
  • Från och med den 1 juli 2010 är den svenska fordonsbesiktningsmarknaden konkurrensutsatt och regeringen har rätt att öka eller minska statens ägande.
  • Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning enligt fastställd utdelningspolicy om 57 680 000 (5 310 000) SEK eller 1 442 (132,75) SEK per aktie samt en extrautdelning om 200 000 000 SEK eller 5 000 SEK per aktie.

Bilprovningens verkställande direktör Magnus Ehrenstråhle kommenterar verksamhetsåret:

Resultatutvecklingen var fortsatt positiv och även i fjärde kvartalet gjorde vi ett resultat som var bättre än motsvarande period förra året. Det berodde främst på att omsättningen blev högre till följd av att konkurrensen kom i långsammare takt än förväntat. Våra kostnader totalt var dessutom lägre än i sista kvartalet 2009. Även för helåret 2010 kunde vi visa ett starkt rörelseresultat jämfört med föregående år.

Kostnadsminskningen berodde till stor del på att det inte var möjligt att rekrytera ny besiktningspersonal under hösten. Dels rådde oklarhet kring de nya kompetenskraven, dels fanns under första delen av hösten ingen ackrediterad organisation för certifiering av besiktningstekniker. Personalbristen ledde i sin tur till väntetider för kunder främst i Stockholmsområdet under sommaren och hösten.

I oktober blev Bilprovningens utbildningsverksamhet Auto Academy den första och hittills enda ackrediterade organisationen för certifiering av besiktningspersonal. Eftersom reglerna inte tillåter certifiering av egen personal avyttrades utbildningsverksamheten vilket skapade förutsättningar för att nyanställa och certifiera besiktningspersonal. Under det fjärde kvartalet genomfördes en rekryteringssatsning som lett till att ett hundratal nya tekniker anställts för att ersätta vakanserna.

I december erhöll Bilprovningen från Swedac slutligen den ackreditering som var nödvändig för att få fortsätta besikta efter den 1 januari 2011.

Under den senaste tiden har vi sett en ökad aktivitet från de nya aktörerna, bland annat genom att de tecknat hyresavtal i fastigheter, rekryterat personal och öppnat stationer. Vi ser fram emot denna konkurrens och att på marknadsmässiga grunder få visa vad vår verksamhet kan åstadkomma.

Bilprovningens bokslutskommuniké 2010 finns publicerad på www.bilprovningen.se.

För mer information kontakta:

Magnus Ehrenstråhle, vd, mobil: 0708-20 04 02, e-post: magnus.ehrenstrahle@bilprovningen.se

Lotta Löfgren, ekonomidirektör, mobil: 0736-88 21 27, e-post: lotta.lofgren@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, informationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post:
cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se