Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Delårsrapport januari – september 2010 – Ett kvartal efter omregleringen - en konkurrensutsatt marknad i utveckling


Delårsperioden januari-september korthet

  • Nettoomsättningen ökade med 0,9 procent till 1 131,0 (1 121,3) MSEK
  • Periodens rörelseresultat före av- och nedskrivningar förbättrades med 3,8 procent till 198,7 (191,5) MSEK
  • Periodens nettoresultat efter skatt ökade med 106 procent till 78,8 (38,2) MSEK, vilket motsvarar 1 969 (954) SEK per aktie. Förändringen förklaras i första hand av att periodens resultat inte belastats med nedskrivningar på fastigheter, vilket var fallet under motsvarande period föregående år.
  • Periodens totalresultat ökade med 9 procent till 54,0 (49,5) MSEK, vilket motsvarar 1 350 (1 239) SEK per aktie
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till 87,7 (144,2) MSEK, främst beroende på en minskning av rörelseskulderna.

Tredje kvartalet i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 316,5 (316,6) MSEK.
  • Periodens rörelseresultat före av- och nedskrivningar minskade med 9,1 procent till 48,9 (53,8) MSEK, beroende på att resultatet belastats med kostnader för satsningar på förbättrad tillgänglighet, bättre service och utvecklade kunderbjudanden.
  • Periodens nettoresultat efter skatt minskade med 18 procent till 12,5 (15,3) MSEK, vilket motsvarar 313 (382) SEK per aktie, se vidare ovan.
  • Periodens totalresultat minskade med 62 procent till 5,6 (14,6) MSEK, vilket motsvarar 139 (365) SEK per aktie, beroende på justering av tidigare gjorda avskrivningar på uppskrivningar av fastigheter.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 42,0 (41,9) MSEK.

Bilprovningens vd Magnus Ehrenstråhle kommenterar delårsrapporten:

Resultatet efter tre kvartal är bättre än planerat. En bidragande orsak är att antalet besiktningar i år varit större än motsvarande period förra året samtidigt som antalet anställda minskat med drygt 200 personer. Dessutom har våra blivande konkurrenter hittills etablerat sig i långsammare takt än förväntat.

Som ägare av utbildningsverksamheten Auto Academy tillåter de nya ackrediteringskraven inte att vi certifierar egen personal där, men genom att i oktober avyttra verksamheten till Training Partner skapade vi inte bara möjligheter för oss själva utan för samtliga besiktningsföretag att utbilda och certifiera personal där. Auto Academy är den enda organisationen som hittills ackrediterats för personcertifiering. På grund av osäkerheten kring utbildnings- och certifieringsfrågorna uppstod brist på personal under sommaren och hösten, vilket tidvis har gjort att väntetiderna, framför allt i Stockholmsområdet, varit längre än normalt under denna period. Nu är vi åter igång med att rekrytera besiktningspersonal för att ersätta vakanser efter personal som slutar.

Vår kundundersökning visar att Bilprovningen har mycket nöjda kunder. Vi arbetar kontinuerligt för att kunna erbjuda kunderna ökad tillgänglighet, bättre service och utvecklade erbjudanden. Till exempel ersätter vi på sikt en del gamla otidsenligt stora stationer med mindre, specialiserade enheter som finns närmare kunderna. Under tredje kvartalet öppnades tre sådana nya enheter i Leksand, Södertälje-Bårsta samt Täby-Ella Gård.

Vi kan konstatera att den nya omreglerade och konkurrensutsatta marknaden inte kommer att vara en praktisk verklighet förrän 2011. Under den senaste tiden har vi dock kunnat skönja ökade aktiviteter från de nya

aktörerna genom att de i ökande takt tecknat hyresavtal i fastigheter och rekryterar personal.

Vi ser fram emot denna konkurrens och att på marknadsmässiga grunder få visa vad verksamheten kan

åstadkomma.

Bilprovningens delårsrapport januari – september 2010 finns publicerad på
www.bilprovningen.se.

För mer information kontakta:

Magnus Ehrenstråhle, vd, mobil: 0708-20 04 02, e-post: magnus.ehrenstrahle@bilprovningen.se

Lotta Löfgren, ekonomidirektör, mobil: 0736-88 21 27, e-post: lotta.lofgren@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, informationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post:
cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Tillhörande dokument och filer:

Bilprovningens delårsrapport januari september 2010.doc