Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Bokslutskommuniké 2009

– Förbättringar av resultat och kassaflöde

2009 i korthet

 • Nettoomsättningen minskade med 0,5 procent till 1 508,7 (1 516,1) MSEK.
 • Årets rörelseresultat förbättrades till 39,7 (-248,6) MSEK. Resultatförbättringen förklaras av att föregående års rörelseresultat belastades av nedskrivningar på grund av sänkta marknadsvärden på fastigheter med 305,8 MSEK.
 • Årets rörelseresultat belastades av omställningskostnader motsvarande 58,3 MSEK samt med kostnader på sammanlagt 46,1 MSEK avseende omvärdering av fastigheter och nedskrivningar av övriga materiella anläggningstillgångar.
 • Årets nettoresultat efter skatt förbättrades till 18,0 (-203,5) MSEK, vilket motsvarar 449 (-5 088) SEK per aktie.
 • Totalresultatet ökade till 42,7 (-203,5) MSEK, vilket motsvarar 1 067 (-5 088) SEK per aktie.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades till 248,6 (174,5) MSEK.
 • Den 17 december 2009 fattade riksdagen beslut om att konkurrensutsätta den svenska fordonsbesiktningsmarknaden från och med den 1 juli 2010 samt att ge regeringen rätt att öka eller minska statens ägande i företaget.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 5 310 000 (4 864 000) SEK eller 132,75 (121,60) per aktie enligt fastställd utdelningspolicy.

Fjärde kvartalet i korthet

 • Nettoomsättningen ökade med 0,7 procent till 387,4 (384,5) MSEK.
 • Periodens rörelseresultat före av- och nedskrivningar minskade till 2,6 (30,6) MSEK.
 • Periodens nettoresultat efter skatt förbättrades till -20,2 (-256,2) MSEK, vilket motsvarar -504 (-6 406) SEK per aktie.
 • Periodens totalresultat förbättrades till -6,9 (-256,2) MSEK, vilket motsvarar -172 (-6 406) SEK per aktie.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades till 104,4 (52,4) MSEK.

Bilprovningens VD Magnus Ehrenstråhle kommenterar verksamhetsåret:

2009 visar vi åter vinst efter föregående års stora underskott orsakat av nedskrivning av värdet på vårt fastighetsbestånd. Det är ett bra resultat med potential till stor förbättring i framtiden då vi under året har tagit stora kostnader för personalneddragningar och andra omställningar.
Efter riksdagens beslut den 17 december står det nu klart att fordonsbesiktningarna kommer att konkurrensutsättas från den 1 juli 2010. Riksdagen gav samtidigt regeringen mandat att ge Bilprovningen förutsättningar att kunna verka i den nya marknadssituationen genom att sätta nya mål för verksamheten samt att öka eller minska statens ägande.

Förändringarna medför en stor utmaning för hela organisationen. Det arbete som pågått sedan början av 2000-talet i syfte att förbättra kundservicen intensifieras nu ytterligare för att svara upp till kundernas ökade förväntningar. Samtidigt kräver de framtida lägre besiktningsvolymerna kostnadsminskningar. De organisationsförändringar som genomfördes under året tillsammans med outsourcing av ett antal centrala funktioner är delar av ett program med målet att minska kostnaderna med mer än 500 miljoner kronor på årsbasis.     
Bilprovningens bokslutskommuniké 2009 finns publicerad på www.bilprovningen.se.

För mer information kontakta:

Magnus Ehrenstråhle, vd, mobil: 0708-20 04 02, e-post:magnus.ehrenstrahle@bilprovningen.se

Lotta Löfgren, ekonomidirektör, mobil: 0736-88 21 27,
e-post:lotta.lofgren@bilprovningen.se

Cecilia Blom Granlund, informationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post:cecilia.blom.granlund@bilprovningen.se

Tillhörande dokument och filer:

Pressinfo_bilprovningens_bokslutskommunike_2009.doc
bokslutskommunike_2009.pdf