Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Pressmeddelanden


 • Bokslutskommuniké 2012
  2012 i korthet
  • Dotterbolaget Besiktningskluster 1 AB med 70 stationer avyttrades. Under året såldes även merparten av koncernens 145 fastigheter
  • Årets rörelseresultat ökade till 325 (120) MSEK som en följd av resultat från avyttrad verksamhet
  • Årets nettoresultat efter skatt uppgick till 362 (108) MSEK, vilket motsvarar 9 059 (2 704) SEK per aktie
  • Totalresultatet uppgick till 345 (27) MSEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till -106 (153) MSEK, främst beroende på lösen av pensionsskuld om 236 MSEK

  Läs mer