Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Pressmeddelanden


 • Bokslutskommuniké 2010 – En stark avslutning
  2010 i korthet
  • Nettoomsättningen ökade med 1 procent till 1 523 (1 509) MSEK.
  • Årets rörelseresultat förbättrades till 147 (40) MSEK. Resultatförbättringen förklaras främst av att föregående år belastades av omställningskostnader motsvarande 58 MSEK samt med kostnader på sammanlagt 46 MSEK avseende omvärdering av fastigheter och nedskrivningar av övriga materiella anläggningstillgångar.
  • Årets nettoresultat efter skatt förbättrades till 96 (18) MSEK, vilket motsvarar 2 405 (449) SEK per aktie.
  • Totalresultatet ökade till 114 (43) MSEK, vilket motsvarar 2 855 (1 067) SEK per aktie
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till 141 (249) MSEK, främst beroende på en minskning av rörelseskulderna efter en tillfällig ökning vid föregående årsskifte.
  • Från och med den 1 juli 2010 är den svenska fordonsbesiktningsmarknaden konkurrensutsatt och regeringen har rätt att öka eller minska statens ägande.
  • Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning enligt fastställd utdelningspolicy om 57 680 000 (5 310 000) SEK eller 1 442 (132,75) SEK per aktie samt en extrautdelning om 200 000 000 SEK eller 5 000 SEK per aktie.

  Läs mer