Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Delårsperioden januari-juni 2012 - Fortsatt god resultatutveckling

Delårsperioden januari-juni i korthet

 • Nettoomsättningen är i nivå med föregående år 872 (869) MSEK.
 • Periodens rörelseresultat ökade med 6 procent till 130 (123) MSEK.
 • Periodens nettoresultat efter skatt ökade till 95 (89) MSEK, vilket motsvarar 2 386 (2 220) SEK per aktie.
 • Periodens totalresultat ökade till 78 (77) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till -124 (98) MSEK.
 • Före lösen av pensionsskuld om 236 MSEK, uppgick den till 112 (98) MSEK.
 • Ett intensivt arbete med försäljningen av delar av Bilprovningens stationsnät samt fastigheter pågår. Efter periodens utgång tecknades ett försäljningsavtal rörande ett dotterbolag som omfattar 70 av Bilprovningens stationer.

Andra kvartalet i korthet

 • Nettoomsättningen minskade med 3 procent till 454 (468) MSEK.
 • Periodens rörelseresultat minskade med 8 procent till 79 (86) MSEK.
 • Periodens nettoresultat efter skatt minskade till 58 (61) MSEK vilket motsvarar 1 448 (1 517) SEK per aktie.
 • Periodens totalresultat ökade till 58 (56) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till 2 (20) MSEK.

Bilprovningens verkställande direktör Benny Örnerfors kommenterar perioden:

– Perioden präglades av en fortsatt god resultatutveckling. Omsättningen om 872 MSEK är fortsatt hög och i paritet med motsvarande period föregående år liksom totalresultatet om 78 MSEK. Trots ett försämrat konjunkturläge och väsentligt lägre volymer för registreringsbesiktningar till följd av regeländringar steg rörelseresultatet med 6 procent till 130 MSEK och nettoresultatet med 7 procent till 95 MSEK. En förklaring till detta är den fortsatt höga efterfrågan på den nyligen introducerade oreglerade tjänsten E-diagnos.
I maj var moderbolagets 88 stationer uttagna i strejk. Konsekvenserna av konflikten blev dock begränsade tack vare den korta varaktigheten och att de övriga 122 stationerna i dotterbolagen inte berördes.
Perioden har i övrigt präglats av ett fortsatt intensivt arbete med försäljningen av två tredjedelar av stationsnätet. I omedelbar anslutning till periodens slut tecknades ett avtal om försäljning av 70 stationer i huvudsak i Mälardalen och Norrland till Opus Group. Opus är en välkänd och respekterad svensk aktör på den globala fordonsbesiktningsmarknaden vad gäller utrustning och tjänster. Försäljningen är beräknad att kunna slutföras under det fjärde kvartalet.

Klicka här för att läsa delårsrapporten.

För mer information kontakta:

Benny Örnerfors, vd, mobil: 010-702 02 13
E-post: benny.ornerfors@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, informationschef, mobil: 0706-87 03 66
E-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se