Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Kallelse till extra bolagsstämma i Aktiebolaget Svensk Bilprovning, 556089-5814.

Tid: Torsdagen den 25 oktober 2018, kl. 13.30
Plats: Bolagets huvudkontor, Knarrarnäsgatan 7, Kista

Rätt att närvara och anmälan

Aktieägare

Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

Riksdagsledamot

Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämman och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

Allmänheten

Stämman är öppen för allmänheten.

Anmälan

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet görs till Aktiebolaget Svensk Bilprovning, Pär Bergström, Box 7020, 164 07 Kista, eller via e-post till: bolagsstamma@bilprovningen.se och bör vara styrelsen tillhanda senast en vecka före stämman.

Förslag till dagordning

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Förslag till beslut

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Stämmans ordförande utser protokollförare
5. Val av en eller två justerare
6. Godkännande av dagordningen
7. Beslut om närvarorätt för utomstående
8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
9. Beslut om vinstutdelning, s.k. efterutdelning till bolagets aktieägare
10. Övrigt
11. Stämmans avslutande

2. Ordförande vid stämman

Aktieägarens föreslår att styrelsens ordförande, Karin Strömberg väljs till ordförande vid stämman.

9. Beslut om vinstutdelning s.k. efterutdelning till bolagets aktieägare

Till årsstämmans förfogande står balanserade vinstmedel inklusive årets resultat om sammanlagt 86 933 182 kronor. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att 86 933 182 kronor överförs till ny räkning.

Övrig information

Års- och hållbarhetsredovisning, inklusive revisionsberättelse, förslag till
beslut om vinstutdelning, styrelsens yttrande och redogörelse samt revisorns
yttrande finns tillgängliga hos bolaget, Knarrarnäsgatan 7, Kista.
Handlingarna och denna kallelse är även tillgängliga på bolagets webbplats
www.bilprovningen.se.

Bilagor

1. Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen (2005:551).PDF
2. Kopia av den fastställda årsredovisningen för 2017.PDF
3. Kopia av revisionsberättelse för 2017 (s 63 bilaga 2).PDF
4. Styrelsens redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning vilka har inträffat efter det att årsredovisningen lämnades.PDF
5. Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse.PDF