Bilprovningen

Kallelse till årsstämma i Aktiebolaget Svensk Bilprovning, 556089-5814.

Tid: Torsdagen den 27 april 2017, kl 11.30
Plats: Bolagets huvudkontor, Knarrarnäsgatan 7,Kista

Rätt att närvara och anmälan

Aktieägare

Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

Riksdagsledamot

Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämman och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

Allmänheten

Stämman är öppen för allmänheten.

Anmälan

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet görs till Aktiebolaget Svensk Bilprovning, Pär Bergström, Box 7020, 164 07 Kista, eller via e-post till: bolagsstamma@bilprovningen.se och bör vara styrelsen tillhanda senast en vecka före stämman.

Förslag till dagordning

 • 1. Stämmans öppnande
 • 2. Val av ordförande vid stämman
 • 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 • 4. Stämmans ordförande utser protokollförare
 • 5. Val av en eller två justerare
 • 6. Godkännande av dagordningen
 • 7. Beslut om närvarorätt för utomstående
 • 8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
 • 9. Framläggande av
  • a) års- och hållbarhetsredovisning inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning,
  • b) revisonsberättelse och koncernrevisionsberättelse,
 • 10. Redogörelse för det gångna årets arbete
  • a) anförande av styrelsens ordförande,
  • b) anförande av verkställande direktören, och
  • c) anförande av bolagets revisor
 • 11. Beslut om
  • a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat­-räkningen och koncernbalansräkningen,
  • b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  • c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 • 12. Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
  • a) muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattnings­ha­var­nas ersättningar i Aktiebolaget Svensk Bilprovning med dotterföretag,
  • b) styrelsens redovisning av utvärderingen och tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Aktiebolaget Svensk Bilprovning som beslutades vid föregående årsstämma samt skälen för eventuella avvikelser, samt
  • c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)
 • 13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
 • 14. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande
 • 15. Beslut om antalet styrelseledamöter
 • 16. Beslut om arvoden till stämmovalda styrelseledamöter och utskottsledamöter
 • 17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
 • 18. Beslut om antalet revisorer
 • 19. Beslut om arvode till revisor
 • 20. Val av revisor
 • 21. Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande
 • 22. Övrigt
 • 23. Stämmans avslutande­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 

Förslag till beslut

2. Ordförande vid stämman

Aktieägaren föreslår att styrelsens ordförande Karin Strömberg väljs till ordförande vid årsstämman.

11b. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Till årsstämmans förfogande står balanserade vinstmedel inklusive årets resultat om sam­man­lagt 124 327 261 kronor. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt.

 • - till aktieägaren utdelas kronor 67 000 000
 • - överförs till ny räkning kronor 57 327 261

Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med 1 675 kronor per aktie. Utdelningen är planerad att utbetalas senast den 11 maj 2017. Styrelsen har lämnat yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) om förslaget till utdelning.

13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Bolagsstämman beslutade den 28 april 2016 att fastställa styrelsens förslag till riktlinjerför ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår att årsstämman 2017 be­s­lutar att fastställa styrelsens förslag till förändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 22 december 2016.

Se bilaga 1PDF för styrelsens fullständiga förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande be­fatt­ningshavare.

15. Antalet styrelseledamöter

Aktieägaren föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska vara sju (7).

16. Arvoden till styrelseledamöter

Aktieägaren föreslår att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 180 000 kronor till styrelsens ordförande och med 85 000 kronor till övriga stämmovalda ledamöter.

Aktieägaren föreslår vidare att för arbete inom revisionsutskottet ska arvode om 30 000 kronor utgå till utskottets ordförande och 21 000 kronor till ledamot.

Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter och anställda i Regeringskansliet.

17. Styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägaren föreslår nyval av Johan Ekesiöö samt omval av Hans Krondahl, Gunnar Malm, Anna Nilsson-Ehle, Kristina Patek och Hélène Westholm.

Aktieägaren föreslår att Karin Strömberg ska väljas till ordförande i styrelsen.

18. Antalet revisorer

Styrelsen föreslår att antalet revisionsbolag ska vara ett (1).

19. Arvode till revisor

Styrelsen föreslår att arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.

20. Revisor

Styrelsen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB med Jonas Ståhlberg som huvudansvarig.

Övrig information

Års- och hållbarhetsredovisning, revisionsberättelse och revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen, liksom bolagsstyrningsrapport med därtill hörande revisorsyttran­de, hålls tillgängliga hos bolaget, på bolagets huvudkontor på Knarrarnäsgatan 7, Kista, från och med den 12 april 2017. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bo­lagets webbplats www.bilprovningen.se. Tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på årsstämman. Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgäng­liga på bolagets webbplats www.bilprovningen.se.

Bilaga 1

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställnings¬villkor för företagsledningen innebär att Aktiebolaget Svensk Bilprovning (ASB) ska sträva efter att ersättning och anställningsvillkor ska vara rimliga och väl avvägda. Ersättningarna ska präglas av måttfullhet, rimlighet och transparens samt bidra till en god etik och företagskultur. Ersättningen ska inte vara löneledande i förhållande till jämförbara företag utan präglas av måttfullhet.

I fråga om ersättning och andra anställningsvillkor ska ASB tillämpa de principer som beslutats i av regeringen fastställda ”Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande” den 22 december 2016.

Dessa riktlinjer ska utmynna i en ersättning som är konkurrenskraftig, takbestämd, rimlig och ändamålsenlig. Principen är fast grundlön vilket innebär att några incitamentsprogram eller andra typer av rörliga lönedelar inte får förekomma för ledande befattningshavare.

Beträffande pensionsvillkor, uppsägningstid och avgångsvederlag ska principerna för detta överensstämma med dem som fastställts av regeringen i ovan nämnda riktlinjer.

För säkerställande av att av styrelsen fastställda nivåer avseende bolagets kostnader för ersättning till ledande befattningshavare i bolaget inte överskrids, samt att de följer av stämman fastställda riktlinjer, gäller följande. Baserat på de underlag som legat till grund för styrelsens ursprungliga beslut om ersättning, samt med utgångspunkt i styrelsens bolagsstyrningsrapport, ska bolagets revisorer granska att beslutade ersättningsnivåer och övriga anställningsvillkor inte överskridits. Bolagets revisorer ska vidare årligen inför styrelsens bokslutssammanträde i särskild rapport till styrelsen redovisa sina iakttagelser beträffande ledande befattningshavares och övriga anställdas anställningsvillkors överens¬stämmelse med styrelsens beslut och av årsstämman fastställda riktlinjer. Om riktlinjerna enligt revisorns mening inte har följts ska skälen för denna bedömning framgå.

Innan beslut om enskild ersättning fattas ska det finnas skriftligt underlag som utvisar bolagets totala kostnad.

Dessa riktlinjer ska också gälla i samtliga dotterbolag samt godkännas av årsstämma för respektive dotterbolag.