Bilprovningen

Kallelse till årsstämma i Aktiebolaget Svensk Bilprovning, 556089-5814.

Tid: Torsdagen den 26 april 2018, kl. 11.30
Plats: Bolagets huvudkontor, Knarrarnäsgatan 7, Kista

Rätt att närvara och anmälan

Aktieägare

Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

Riksdagsledamot

Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämman och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

Allmänheten

Stämman är öppen för allmänheten.

Anmälan

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet görs till Aktiebolaget Svensk Bilprovning, Pär Bergström, Box 7020, 164 07 Kista, eller via e-post till: bolagsstamma@bilprovningen.se och bör vara styrelsen tillhanda senast en vecka före stämman.

Förslag till dagordning

 • 1. Stämmans öppnande
 • 2. Val av ordförande vid stämman
 • 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 • 4. Stämmans ordförande utser protokollförare
 • 5. Val av en eller två justerare
 • 6. Godkännande av dagordningen
 • 7. Beslut om närvarorätt för utomstående
 • 8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
 • 9. Framläggande av
  • a) års- och hållbarhetsredovisning inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning,
  • b) revisonsberättelse och koncernrevisionsberättelse,
 • 10. Redogörelse för det gångna årets arbete
  • a) anförande av styrelsens ordförande,
  • b) anförande av verkställande direktören, och
  • c) anförande av bolagets revisor
 • 11. Beslut om
  • a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
  • b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  • c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 • 12. Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
  • a) muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattnings­ha­var­nas ersättningar i Aktiebolaget Svensk Bilprovning med dotterföretag,
  • b) styrelsens redovisning av utvärderingen och tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Aktiebolaget Svensk Bilprovning som beslutades vid föregående årsstämma samt skälen för eventuella avvikelser, samt
  • c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)
 • 13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
 • 14. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande
 • 15. Beslut om antalet styrelseledamöter
 • 16. Beslut om arvoden till stämmovalda styrelseledamöter och utskottsledamöter
 • 17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
 • 18. Beslut om antalet revisorer
 • 19. Beslut om arvode till revisor
 • 20. Val av revisor
 • 21. Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande
 • 22. Övrigt
 • 23. Stämmans avslutande­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 

Förslag till beslut

2. Ordförande vid stämman

Aktieägarens föreslår att styrelsens ordförande, Karin Strömberg väljs till ordförande vid stämman.

11b. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Till årsstämmans förfogande står balanserade vinstmedel inklusive årets resultat om sammanlagt 86 933 182 kronor. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att 86 933 182 kronor överförs till ny räkning.

13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att styrelsens förslag till oförändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare beslutas enligt bilaga 1. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 22 december 2016.

15. Antalet styrelseledamöter

Aktieägaren föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska vara sju (7) utan suppleanter.

16. Arvoden till styrelseledamöter

Aktieägaren föreslår att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 190 000 kronor till styrelsens ordförande och med 90 000 kronor till övriga stämmovalda ledamöter.

Aktieägaren föreslår vidare att för arbete inom revisionsutskottet ska arvode om 30 000 kronor utgå till utskottets ordförande och 21 000 kronor till ledamot för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

För arbete inom projektutskottet föreslås att arvode om 20 000 kronor ska utgå till utskottets ordförande och 20 000 kronor till ledamot för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter och anställda i Regeringskansliet.

17. Styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägaren föreslår omval av Karin Strömberg, Johan Ekesiöö, Gunnar Malm, Anna Nilsson-Ehle, Kristina Patek, och Hélène Westholm samt nyval av Ludvig Nauckhoff, med följande motivering:

De föreslagna styrelseledamöterna bedöms ha för bolagets styrning relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund, varför ägaren föreslår val av ovannämnda bolagsstämmovalda ledamöter.

Den föreslagna styrelsen bedöms ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Sammansättningen uppnår regeringens målsättning om jämn könsfördelning i enlighet med vad som framgår av statens ägarpolicy. Aktieägaren föreslår att Karin Strömberg ska väljas till styrelsens ordförande.

18. Antalet revisorer

Styrelsen föreslår att antalet revisionsbolag ska vara ett (1).

19. Arvode till revisor

Styrelsen föreslår att arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.

20. Revisor

Styrelsen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB.

Revisionsbolaget meddelar på stämman vem som har utsetts som huvudansvarig revisor.

21. Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande

Aktieägaren föreslår att statens ägarpolicy, inklusive regeringens riktlinjer för extern rapportering i bolag med statligt ägande samt regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, beslutas att gälla för Aktiebolaget Svensk Bilprovning.

Övrig information

Års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport, revisionsberättelser och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget, Knarrarnäsgatan 7, Kista från och med den 29 mars 2018. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats www.bilprovningen.se. Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på årsstämman. Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.bilprovningen.se.