Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Styrelsens arbete

Styrelsen ska, till den del den utses av bolagsstämma, bestå av lägst fem och högst nio ledamöter utan suppleanter. Bolagsstämman utser styrelseordförande.

Ordförandens uppgifter framgår dels av ABL, dels av ”Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verkställande direktören i AB Svensk Bilprovning”.

Ordföranden leder styrelsens arbete och medverkar vid behov vid viktigare externa kontakter. Styrelsen fastställer årligen Arbetsordningen.

Arbetsordningen reglerar bland annat ordförandes uppgifter, information till styrelsen, styrelsemötenas frekvens, formerna för styrelsemötena m.m. 

Styrelsens ledamöter ska ha tillgång till information kring strategiskt avgörande frågor för verksamheten.

Bilprovningen har under ett normalt verksamhetsår åtta schemalagda styrelsemöten, förlagda till månaderna januari/februari, mars, april (2 st.), juni, september, oktober och december.

Vid ett styrelsemöte per kvartal sker en genomgång och analys av närmaste föregående kalenderkvartals resultat. Bolagets helårsprognos för innevarande år tas upp vid styrelsemötet under tredje kvartalet.

Budget fastställs i december året före aktuellt budgetår. Denna ordning ger styrelseledamöterna en möjlighet att hålla sig väl à jour med bolagets resultatutveckling. Vid styrelsemötet i januari deltar även bolagets revisorer. 

Revisionsutskott

Revisionsutskottet är ett utskott inom styrelsen, som har inrättats för att öka kännedomen om insyn och kontroll av företagets redovisning, ekonomiska rapportering och riskhantering. Någon formell beslutanderätt har inte delegerats till utskottet.

Bolagets internrevisor har löpande rapporterat sina iakttagelser till revisionsutskottet.
Vid ett flertal möten i revisionsutskottet har bolagets revisorer närvarat.