Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Revisorer

Vid årsstämman den 23 april 2020 utsågs Deloitte AB, till revisionsbolag för bolaget. Till ansvarig revisor utsågs auktoriserade revisor Didrik Roos.

Förutom årsbokslut, bokslutskommuniké och årsredovisning granskas även halvårs- eller niomånadersrapporten av de externa revisorerna.

Varje år förekommer tillika revision av valda delar av verksamheten som planeras i samråd med företagsledningen och Bilprovningens ekonomi- och finansfunktion.

Under året träffar de externa revisorerna vid återkommande tillfällen revisionsutskottet och vid minst ett tillfälle också hela styrelsen.

Intern revision

27 internrevisioner och granskningar har genomförts under året. Utifrån de gjorda revisionerna bedömer internrevisionen att den interna kontrollen är tillfredsställande.

De stora förändringar som orsakas av arbetet med och förberedelserna inför delförsäljningen gör att situationen för de centrala funktionerna är mer svårbedömd.

Det har dock inte framkommit något som tyder på att den interna kontrollen har försämrats.

Revisionsutskott, styrelse och bolagledning informeras löpande och genom kvartalsrapporter om revisionernas resultat. För 2015 är 25 revisioner inplanerade.

Revisionsplanen har anpassats till de pågående förändringarna.