Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Bolagsordning 

För Aktiebolaget Svensk Bilprovning (org nr 5560895814)
Antagen på årsstämma den 24 april 2019

§ 1 Firma

Bolagets företagsnamn är Aktiebolaget Svensk Bilprovning.

§ 2 Styrelsens säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Sundbybergs kommun.

§ 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att direkt eller indirekt, bedriva besiktningsverksamhet i enlighet med gällande fordonslagstiftning samt att bedriva därmed förenlig verksamhet. 

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst tretton miljoner (13.000.000) kronor och högst femtiotvå miljoner (52.000.000) kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst fyrtio tusen (40.000) och högst etthundrasextio tusen (160.000).

§ 6 Styrelse och revisorer

Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst fem (5) och högst nio (9) ledamöter utan suppleanter. Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden. Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill utgången av den bolagsstämma då ny ordförande väljs av stämman.

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med eller utan en (1) eller två (2) revisorssuppleanter eller ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.  

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast tre (3) veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägaren samt ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 8 Ort för bolagsstämma

Bolagsstämma kan, utöver där styrelsen har sitt säte, hållas i Stockholm.

§ 9 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 10 Riksdagsledamots deltagande i bolagsstämma

Om bolaget har mer än femtio (50) anställda har riksdagsledamot rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Anmälan bör vara styrelsen tillhanda en (1) vecka i förväg.

Underrättelse om tid och plats för bolagsstämma ska sändas med brev till riksdagens centralkansli i anslutning till utfärdandet av kallelsen till stämman.

Antagen vid bolagsstämma den 24 april 2019.