Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Kallelse till bolagsstämma i Aktiebolaget Svensk Bilprovning, 556089-5814.

Tid: Onsdagen den 24 april 2019, kl. 15.30
Plats: Kista Entré, Knarranäsgatan 7, Kista
 

Rätt att närvara och anmälan

Aktieägare

Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

Riksdagsledamot

Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämman och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

Allmänheten

Stämman är öppen för allmänheten.

Anmälan

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet görs till Aktiebolaget Svensk Bilprovning, Box 7020, 164 07 Kista, eller via e-post till: bolagsstamma@bilprovningen.se och bör vara styrelsen tillhanda senast en vecka före stämman.

Förslag till dagordning

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Förslag till beslut

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Stämmans ordförande utser protokollförare
 5. Val av en eller två justerare
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Beslut om närvarorätt för utomstående
 8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
 9. Framläggande av
  a) års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och
  b) revisionsberättelse
 10. Redogörelse för det gångna årets arbete 
  a) anförande av styrelsens ordförande,
  b) anförande av verkställande direktören, och
  c) anförande av bolagets revisor
 11. Beslut om
  a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
  b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 12. Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
  a) muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i Aktiebolaget Svensk Bilprovning,
  b) styrelsens redovisning av utvärderingen och tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Aktiebolaget Svensk Bilprovning som beslutades vid föregående årsstämma samt skälen för eventuella avvikelser, och
  c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)
 13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
 14. Beslut om ändring av bolagsordningen
 15. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande
 16. Beslut om antalet styrelseledamöter
 17. Beslut om arvoden till stämmovalda styrelseledamöter och utskottsledamöter
 18. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
 19. Beslut om antalet revisorer
 20. Beslut om arvode till revisor
 21. Val av revisor
 22. Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande
 23. Övrigt
 24. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

2. Ordförande vid stämman

Aktieägaren föreslår att Karin Strömberg väljs till ordförande vid stämman.

11 b). Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Till årsstämmans förfogande står balanserade vinstmedel inklusive årets resultat om sammanlagt 66 912 767 kronor. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:

− till aktieägaren utdelas kronor 29 000 000

− överförs till ny räkning kronor 37 912 767

Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med 725 kronor per aktie. Utdelningen är planerad att utbetalas senast den 8 maj. Styrelsen har lämnat yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolags­lagen (2005:551) om förslaget till utdelning.

13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att styrelsens förslag till oförändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare beslutas enligt bilaga 1. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 22 december 2016.

14. Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras. Ändringarna innebär i huvudsak att styrelsens säte ändras och att en alternativ ort för bolagsstämma införs.

Se bilaga 2 för styrelsens fullständiga förslag till ändring av bolagsordningen.

16. Antalet styrelseledamöter

Aktieägaren föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska vara sju (7) utan suppleanter.

17. Arvode till styrelseledamöter och utskottsledamöter

Aktieägaren föreslår att för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska arvode utgå till styrelseledamöterna med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och med 95 000 kronor till övriga stämmovalda ledamöter.

Aktieägaren föreslår vidare att för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska arvode utgå för arbete inom revisionsutskottet med 30 000 kronor till utskottets ordförande och med 21 000 kronor till ledamot, samt för arbete inom projektutskottett med 20 000 kronor till utskottets ordförande och med 20 000 kronor till ledamot.

Arvode utgår inte till ledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentant.

18. Styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägaren föreslår omval av Karin Strömberg, Johan Ekesiöö, Gunnar Malm, Anna Nilsson-Ehle, Kristina Patek, och Ludvig Nauckhoff samt nyval av Måns Carlson, med följande motivering:

De föreslagna styrelseledamöterna bedöms ha för bolagets styrning relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund, varför ägaren föreslår val av ovannämnda bolagstämmovalda ledamöter.

Den föreslagna styrelsen bedöms ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Sammansättningen uppnår regeringens målsättning om jämn könsfördelning i enlighet med vad som framgår av statens ägarpolicy.

Karin Strömberg föreslås väljas till styrelsens ordförande för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

19. Antalet revisorer

Styrelsen föreslår att antalet revisionsbolag ska vara ett (1).

20. Arvode till revisor

Styrelsen föreslår att arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.

21. Revisor

Styrelsen föreslår omval det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB.

Revisionsbolaget meddelar på stämman vem som har utsetts som huvudansvarig revisor.

22. Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande

Aktieägaren föreslår att statens ägarpolicy, inklusive regeringens riktlinjer för extern rapportering i bolag med statligt ägande samt regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, beslutas att gälla för Aktiebolaget Svensk Bilprovning.

Övrig information

Års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport, revisions­berättelser och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget, Madenvägen 11, Sundbyberg, från och med den 27 mars 2019. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats. Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på årsstämman. Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.bilprovningen.se.

Sundbyberg den 27 mars 2019

Aktiebolaget Svensk Bilprovning

STYRELSEN

Bilagor