Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Kallelse till bolagsstämma i Aktiebolaget Svensk Bilprovning, 556089-5814.

Tid: Torsdagen den 23 april 2020, kl. 12.00
Plats: Madenvägen 11, Sundbyberg

Nomineringsbeslut och förslag till andra beslut vid stämman >> Pdf, 64.1 kB.

Rätt att närvara och anmälan

Aktieägare

Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

Riksdagsledamot

Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämman och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

Allmänheten

Enligt statens ägarpolicy bör allmänheten bjudas in att närvara på årsstämman i bolag med statligt ägande. På grund av spridningen av Coronaviruset kommer dock inte allmänheten att ha tillträde till AB Svensk Bilprovnings årsstämma 2020. 

Anmälan

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet görs till Aktiebolaget Svensk Bilprovning, Box 7020, 164 07 Kista, eller via e-post till: bolagsstamma@bilprovningen.se och bör vara styrelsen tillhanda senast en vecka före stämman.

Förslag till dagordning

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Förslag till beslut

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Stämmans ordförande utser protokollförare
 5. Val av en eller två justerare
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Beslut om närvarorätt för utomstående
 8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
 9. Framläggande av
  a) års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och
  b) revisionsberättelse
 10. Redogörelse för det gångna årets arbete 
  a) anförande av styrelsens ordförande,
  b) anförande av verkställande direktören, och
  c) anförande av bolagets revisor
 11. Beslut om
  a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning,
  b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 12. Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
  a) muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i Aktiebolaget Svensk Bilprovning,
  b) styrelsens redovisning av utvärderingen och tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Aktiebolaget Svensk Bilprovning som beslutades vid föregående årsstämma samt skälen för eventuella avvikelser, och
  c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)
 13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
 14. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande
 15. Beslut om antalet styrelseledamöter
 16. Beslut om arvoden till stämmovalda styrelseledamöter och utskottsledamöter
 17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
 18. Beslut om antalet revisorer
 19. Beslut om arvode till revisor
 20. Val av revisor
 21. Beslut om regeringens principer för bolag med statligt ägande
 22. Övrigt
 23. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

2. Ordförande vid stämman

Aktieägaren föreslår att Karin Strömberg väljs till ordförande vid stämman.

11 b). Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Till årsstämmans förfogande står balanserade vinstmedel inklusive årets resultat om sammanlagt 51 204 004 kronor. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:

− till aktieägaren utdelas kronor 19 000 000

− överförs till ny räkning kronor 32 204 004

Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med 475 kronor per aktie. Utdelningen är planerad att utbetalas senast den 7 maj 2020. Styrelsen har lämnat yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolags­lagen (2005:551) om förslaget till utdelning.

13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att styrelsens förslag till förändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare beslutas enligt bilaga 1. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 27 februari 2020.

15. Antalet styrelseledamöter

Aktieägaren föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska vara sju (7) utan suppleanter.

16. Arvode till styrelseledamöter och utskottsledamöter

Aktieägarens föreslår att för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska arvode utgå till styrelseledamöterna med 215 000 kronor till styrelsens ordförande och med 102 000 kronor till övriga stämmovalda ledamöter.

Aktieägaren föreslår vidare att för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska arvode utgå för arbete inom revisionsutskottet med 32 000 kronor till utskottets ordförande och med 22 000 koronor till ledamot, samt för arbete inom projektutskottet med 20 000 kronor till utskottets ordföranden och med 20 000 kronor till ledamot.

Arvode utgår inte till ledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentant.

17. Styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägaren föreslår omval av Karin Strömberg, Måns Carlson, Johan Ekesiöö, Gunnar Malm och Ludvig Nauckhoff samt nyval av Lena Larsson och Anna Ullman Sersé med följande motivering:

De föreslagna styrelseledamöterna bedöms ha för bolagets styrning relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund, varför aktieägaren föreslår val av ovannämnda bolagstämmovalda ledamöter.

Den föreslagna styrelsen bedöms ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Sammansättningen uppnår regeringens målsättning om jämn könsfördelning i enlighet med vad som framgår av statens ägarpolicy.

Aktieägaren föreslår att Karin Strömberg ska väljas till styrelsens ordförande.

18. Antalet revisorer

Styrelsen föreslår att antalet revisionsbolag ska vara ett (1).

19. Arvode till revisor

Styrelsen föreslår att arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.

20. Revisor

Styrelsen föreslår omval det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB.

Revisionsbolaget meddelar på stämman vem som har utsetts som huvudansvarig revisor.

22. Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande

Aktieägarens förslag till beslut om regeringens principer för bolag med statligt ägande kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats innan stämman.

Övrig information

Års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport, revisions­berättelser och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget, Madenvägen 11, Sundbyberg, från och med den 26 mars 2020. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats. Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på årsstämman. Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.bilprovningen.se.

Sundbyberg den 26 mars 2020

Aktiebolaget Svensk Bilprovning

STYRELSEN

Bilagor