Mer innehåll

Nya regler sedan 2018 för fordon med metangas: Nu krävs frilagda eller synliga gastankar alternativt ett intyg på att kontroll redan har gjorts

När det är dags för kontrollbesiktning måste alla gastankar måste vara frilagda eller synliga för att vi ska kunna kontrollera fastsättning, täthet och eventuella skador. Om kontroll av gastanken redan har gjorts krävs ett intyg från godkänt företag.

Från och med den 20 maj 2018 måste alla gastankar vara frilagda eller synliga för att vi ska kunna kontrollera eventuella skador, fastsättning och täthet.

Om gastankarna inte är frilagda krävs ett godtagbart intyg (inte äldre än 15 månader) som visar att bränslesystemet redan har kontrollerats gällande skador, fastsättning och täthet på gastank och övriga bränslesystemet.

Intyget får utfärdas av fordonstillverkaren eller dess representant, eller via företag som har verksamhet inom konvertering, reparation eller kontroll av bränslesystem för gas.

Krav för att gasintyg ska vara godtagbart

För att intyget ska vara giltigt vid besiktningen krävs det fr.o.m. 1 juni 2019 att intyget är utfärdat av en verkstad som har verifierats av fordonstillverkaren eller ett besiktningsföretag. Fordonstillverkarna har godkänt de auktoriserade verkstäder som servar gasbilar och de är därmed godkända att utfärda gasintyg för sitt eget fordonsfabrikat.

För att övriga verkstäder ska kunna utfärda godtagbara gasintyg krävs att dessa verkstäder verifieras av ett besiktningsföretag. Detta sker fortlöpande med start från och med 1 juni 2019.

Information till inte auktoriserade verkstäder

Efter ikraftträdande av föreskriften TSFS 2017:54 ”Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kontrollbesiktning” har fordonsbesiktningsbranschen fått nya krav om vidimering av gasintyg. Detta regleras utöver kontrollbesiktningsföreskriften även i den standard som besiktningsföretagen är ackrediterade mot, standarden SS-EN ISO/IEC 17020:2012, PUNKT 7.1.6.

Då gasintyg ersätter en lagstadgad kontroll måste besiktningsföretagen säkerställa att gasintyget är äkta och att den som upprättat gasintyget följer fordonstillverkarens instruktioner eller motsvarande gällande kontroll av skador, fastsättning och täthet på gastank och övriga bränslesystemet på bilar med bränslesystem för metangas.

Företag med verksamhet inom reparation eller kontroll av metangasdrivna bilar får enligt Transportstyrelsens föreskrifter om kontrollbesiktning utfärda godtagbara gasintyg.

Endast intyg från godkända företag: Med successiv start från 1 juni 2019 inför besiktningsföretagen krav på att gasintyg från företag med verksamhet inom reparation eller kontroll av metangasdrivna bilar endast godtas om företaget kontrollerats och bedömts som ett godkänt företag.

Hur blir man ett godkänt företag? För att företag med verksamhet inom reparation eller kontroll ska kunna föras upp på en lista över godkända företag krävs att representant från ett besiktningsföretag gör ett besök hos företaget. Det ska då säkerställas att företaget har nödvändig kompetens och rutiner för kontroll av metangasdrivna bilar.

Information om företag godkända av Bilprovningen kommer att meddelas till övriga besiktningsföretag i fordonsbesiktningsbranschen.

Om du vill få din verkstad verifierad kontakta din lokala besiktningsstation.