Mer innehåll

Vad har avgaserna för effekt på oss och miljön?

Avgaserna ger upphov till många olika skador, både på vår natur och på oss själva.

Kväveoxider (NOx) har en gödande effekt på mark och vatten. Överskottet på kväve i marken läcker ut till våra kustområden och bidrar till övergödningen i havet. Kväveoxider i luften kan t.o.m. i låga halter irritera andningsorganen och orsaka astma.

Svaveloxider (SOx) och kvävoxider orsakar försurning av vatten och marker.

Koldioxid (CO2) leder till att klimatet på jorden blir varmare genom att utstrålningen av värme från jorden bromsas upp (växthuseffekten).

Koloxid (CO) ger andningsbesvär och kan ge upphov till störningar i nervsystemet.

Kolväten (HC) kan påverka arvsanlagen och orsaka cancer.

Sot och partiklar leder till besvär med luftvägar och andning.