Mer innehåll

Bilprovningen 60 år

Kundmottagning

Beställningskontoristen - stationens nav

Kundmottagning

Beställningskontoristen - en mångsysslare med koll på det mesta

I samband med att den praktiska besiktningsverksamheten påbörjades,
anställdes på varje station minst en beställningskontorist,
BK. Den tekniska personalen skötte i princip enbart den tekniska
kontrollen av fordonen, medan BKs uppgift var att sköta de flesta
uppgifter ”utanför” besiktningshallen t.ex tidsbeställning för
besiktning, omhändertagande av kunder, post- och bankärenden,
all redovisning till HK av förrättningsavgifter, kontrollmärken och
personalens arbetstider (löneunderlag) och fakturor. På de flesta
stationer var BK också ansvarig för stationens säkerhetsfunktion,
d v s den dagliga kontrollen av utlämnade kontrollmärken och
inlåsning i kassaskåpet av kvarvarande märken och klipptänger.

"Kursen skrämmer ju bort BK"

Om den första kursen för beställningskontorister, en självstudiekurs i A4-pärm

I slutet av -70-talet togs en fortbildningskurs för beställningskontorister fram. Kursens mål var att:
• orientera deltagarna om psykologins allmänna grunder och
den del av kommunikationsteorin som är av betydelse i olika
arbetssituationer såväl vid kundbehandling som vid samarbete
med arbetskamrater.
• ge deltagarna tillfälle att ta upp och diskutera olika problem
som de mött under sin tjänst som BK samt tillsammans med
handledare få belyst speciella instruktioner om vissa arbetsuppgifter
för att öka BKs förmåga att lösa dessa uppgifter.
Kursens innehåll
• Elementär psykologi
• ASBs produktion och policy
• BKs praktiska uppgifter:
• Teknisk information (till kunder)
• Inköpsrutiner
• Skaderapportering
• Tidkort, reseräkningar
• ASB-data samt handläggning av ärenden på Länsstyrelserna
och Trafiksäkerhetsverket (TSV)
I januari 1978 genomfördes de två första kurserna för BK
(Fort-BK) som, med beaktande av erfarenheten av de två första
kurserna, följdes av ytterligare två kurser under hösten 1978 och
därefter ca två Fort-BK kurser per år.
Under den tid som denna historik omfattar, skedde inga
större förändringar i BKs arbete. Dock kan nämnas 1978, då de
elektroniska kassaapparaterna infördes.
KIR
En stor förändring infördes 1988 då den ekonomiska redovisningen
datoriserades. Detta hade föregåtts av ett omfattande
projektarbete under ledning av Lennart Odén. Systemet kördes
igång av Lennart Odén och HBK Helena Linnarsson på
Nynäshamnsstationen som därmed blev den första ”datoriserade”
stationen.
Införandet av KIR-systemet, Kassa-Inskrivning-Redovisning,
underlättade arbetet för BK, men innebar också en stor utbildningsinsats.
Under 1988 – 1989 utbildades 300 chefer och 700
BK i det nya systemet.